blank

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา

วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ

Read More
blank

มหาสมัยสูตร

จึงพากันมาประชุมกล่าวคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า ทีนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเอ่ยนามของเหล่าเทวดาที่เป็นหัวหน้าและบริวารทั้งหมดให้หมู่ภิกษุได้รับรู้ การประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาเช่นนี้ เรียกว่า มหาสมัยยุคของพระพุทธเจ้า

Read More
blank

บทนโมการอัฏฐกคาถา (นะโม ๘)

เป็นบทสวดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระนิพนธ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นบทสวดแสดงความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีทั้งหมด ๘ บรรทัด

Read More
blank

อังคุลิมาลปริตร (ตำนานที่ 9)

ใจความสำคัญ : มีคำแปลว่า “ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่อาตมาถือกำเนิดโดยชาติอริยะแล้ว (บวชในพุทธศาสนาของพระอริยเจ้า) ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ

Read More
blank

บทสวด 7 ตำนาน 12 ตำนาน และความเป็นมา

บทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน มีที่มาอย่างไร มีบทใดบ้าง แต่ละบทมีประวัติย่อ และใจความสำคัญของบทสวด พร้อมอานุภาพป้องกันอะไรบ้าง ?

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank