blank

บทสวดมนต์ รัตนสูตร (ตำนานที่ 2)

บทสวดมนต์ที่ขจัดปัดเป่าภัยอันตรายในยุคข้าวยากหมากแพง โรคภัยไข้เจ็บในยุคพุทธกาล พระอานนท์สวดและทำน้ำมนต์ประพรมเมืองเวสาลี

บทรตนสูตร เป็น 1 ในบทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน พระสงฆ์นิยมสวดในงานเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพระสูตรเพื่อทำน้ำมนต์ ที่เคยทำมาแล้วในสมัยพุทธกาล

บทสวดมนต์ รัตนสูตร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ใจความสำคัญ : เป็นบทสวดเชิญชวนให้ภูตและเทวดาทั้งหลายมาร่วมฟังคำสดุดีพระรัตนตรัย เพื่อให้จิตเลื่อมใสมีความเมตตา เลิกเบียดเบียนมนุษย์ และรักษาคุ้มครองให้อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ

อานุภาพ : ขจัดภัยพิบัติอันเกิดจากโรคระบาด ภูตผีปีศาจ และความอดอยาก

ประวัติ : สมัยหนึ่ง เกิดภัยพิบัติและโรคระบาดขึ้นที่เมืองเวสาลี มีสัตว์และผู้คนล้มตายเป็นอันมาก กลิ่นซากศพเหม็นคลุ้งไปทั่วเมือง เจ้าลิจฉวีได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวเมือง พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงอาณาเขตเมืองเวสาลี เพียงย่างพระบาทแตะแผ่นดิน ฝนที่ไม่เคยตกมาหลายปีก็กระหน่ำตกลงมาพัดพาเอาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงทะเล พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียนเอามนต์ คือ รตนสูตร สวดทำน้ำมนต์ประพรมไปทั่วเมืองขับไล่ภูตผีปีศาจร้ายให้หนีไป ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หมดสิ้น คืนความปกติสุขสู่เมืองเวสาลีอีกครั้ง

ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๕-๙ ข้อที่ ๗

ประยุกต์ใช้ : รตนสูตร แปลว่า สูตรแก้ว หมายถึง บทสวดที่ว่าด้วยคุณของแก้ว ๓ ประการ คือ คุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม และคุณของพระอริยสงฆ์ บรรดาทรัพย์สมบัติหรือสิ่งล้ำค่าบรรดามีอยู่ในโลก รัตนะ หรือ แก้ว ถือว่าเป็นยอดแห่งทรัพย์ทั้งหมด เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ที่เป็นยอดแห่งสมบัติอันล้ำค่าของสิ่งที่ควรเคารพนับถือสูงสุด เพราะเมื่อผู้ใดเข้าถึงหรือได้ครอบครองแล้ว ย่อมสามารถทำให้ผู้นั้นได้โลกุตตรสมบัติ คือความพ้นทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นสิ่งที่เทพเทวาท้าวมหาพรหมทั้งหลายมิอาจบันดาลให้ได้
เมื่อเดินทางไกลไปค้างแรมที่อื่น เมื่อสวดรตนสูตรจะทำให้เจ้าที่เจ้าทางตลอดถึงเทวาอารักษ์ ภูตผีปีศาจไม่รบกวน และให้การรักษาคุ้มครอง หากถูกผีเข้าหรือต้องคุณไสย ท่านให้เสกทำน้ำมนต์ดื่ม อาบ จะทำให้ผีทนอยู่ไม่ได้ คุณไสยออกจากตัว


blank

รวบรวมเรียบเรียงโดย
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (ภาษาไทย)
บรรณาธิการแห่งสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


จากหนังสือ “สวดมนต์ทุกวันพลันสุขสวัสดี สวดมนต์ข้ามปีโชคดีมีสุขตลอดไป”

blank

หนังสือที่มีบทสวด “รตนสูตร”

รตนปริตร พิชิตโรคภัย

blank
blank

ในเล่มอื่นๆ ดังนี้
1) สวดมนต์พระปริตร (ปก 18.)
2) มนต์พิธี ทุกเล่ม
3) 7ตำนาน (ปก 20.)
4) 12 ตำนาน (ปก 40.)
5) สวดมนต์ทุกวัน (ปก 98.)
6) สวดมนต์ข้ามปี (ปก 30.)
7) สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล (ปก 18.)
8) สวดมนต์สามัญประจำบ้าน (ปก30.)

SHOPPING CART

close
blank
blank