บทสวดพุทธคณ ๕๖ ประการ

บทสวดพุทธคุณ ๕๖

บทสวดพุทธคุณ ๕๖ นี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า อิติปิโสรัตนมาลา เป็นบทสวดที่เกิดจากการนำเอาอักขระทั้งหมด ๕๖ พยางค์ในบทสวดอิติปิโส มาร้อยเรียงเป็นคาถา ๕๖ คาถาประดุจดังมาลัยแก้วอันประเสริฐยกขึ้นบูชาคุณของพระพุทธเจ้า นิยมสวดสาธยายในกลุ่มประเทศที่นับถือพุทธศาสนา ได้แก่ พม่า ไทย ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สวดในพิธีพุทธาภิเษก

พุทธคุณ ๕๖ คาถา ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ใครเป็นผู้แต่ง และแต่งขึ้นเมื่อใด แต่มีการระบุวิธีใช้และอานุภาพของพุทธคุณแต่ละคาถาเอาไว้อย่างชัดเจนทุกคาถา เช่น คาถาที่ ๓ มีระบุไว้ว่า “ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำร้อนใจ สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา เสกหมากรับประทาน เป็นที่เสน่หา แก่ชนทั้งหลาย”

การสวดสาธยายพุทธคุณ ๕๖ คาถานี้ มีวิธีสวด ๒ รูปแบบ

๑. สวดทั้งหมด ๕๖ คาถา ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย ซึ่งการสวดแบบนี้นิยมสวดในพิธีพุทธาภิเษก ที่หวังผลให้เกิดความเข้มขลังเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง อีกอย่างก็คือใช้สวดเพื่อเจริญสติตามหลักสมถกัมมัฏฐานที่เรียกว่า พุทธานุสสติ เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิพร้อมแก่การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อไป

๒. สวดเฉพาะบทหรือเฉพาะคาถา ที่มีอานุภาพให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ เพราะใน ๕๖ คาถานั้น อาจารย์รุ่นเก่าได้แสดงอุปเท่ห์ (วิธีใช้) ที่แตกต่างกันออกไป เช่นบางบทมีอานุภาพด้านป้องกันศาสตราวุธ บางบทป้องกันภูตผี บางบทให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดู บางบทให้ความจำดีเรียนเก่ง เป็นต้น ซึ่งได้บอกกำกับไว้ทั้ง ๕๖ คาถาแล้ว

บทอิติปิโสรัตนมาลา ๕๖ คาถา

คาถาที่ ๑ ป้องกันศาสตราวุธ
สวดเป็นประจำจะแคล้วคลาดจากคมอาวุธทุกชนิด สวดก่อนออกจากบ้าน ออกรบ ผจญศัตรู จะรอดปลอดภัย
อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง
อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒ ป้องกันปอบและผีร้าย
สวดเป็นประจำภูตผีปีศาจ ปอบ ห่า ไม่มากล้ำกราย
ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม
ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓ เจ้านายรักใคร่ผู้ใหญ่เอ็นดู
ภาวนาเสกแป้ง น้ำมันหอมเจิมหน้าผาก ใครเห็นรักใคร่เอ็นดู
ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโย พ๎รัห๎มานะมุตตะโม
ปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินท๎ริยัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔ ผ่านพ้นเรื่องเลวร้าย
สวดตามกำลังวัน ความทุกข์โศกต่างๆ จะค่อยเลือนหายไป
โสกา วิรัตตะจิตโต โย โสภะมาโน สะเทวะเก
โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕ รอดพ้นคนลอบทำร้าย
สวดภาวนาเป็นมนต์คุ้มภัยศัตรูลอบทำร้ายมิได้
ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา
ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๖ ขจัดโรคร้ายให้หายป่วย
สวดภาวนารักษาโรคที่มีในกายให้ค่อยหายกลับมาสุขภาพดี
คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกัง
คัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๗ รอดพ้นจากคนรังแก
เมื่อถูกคนอันธพาลข่มเหง ภาวนาคาถานี้ อันธพาลจะเลิกตอแย
วานา นิกขะมิ โย ตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง
วานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๘ สัตว์ร้ายทำอันตรายไม่ได้
สวดภาวนาเป็นประจำ งู ตะขาบ แมงป่อง และอื่นๆ ไม่เข้าบ้าน
อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติ โย ชิโน
อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๙ แก้คุณไสย มนตร์ดำ
สวดภาวนาแก้คุณไสย มนตร์ดำที่มาต้องกาย
ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเน
รัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๐ ข่มขวัญศัตรู
สวดภาวนาก่อนออกรบ ศัตรูครั่นคร้ามขวัญหนีดีฝ่อ
หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง
หังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๑ คุ้มภัยในยามคับขัน
ภาวนาคาถานี้ประจำ เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจะรอดปลอดภัย
สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินัง
สังสารัง สังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๒ ปราบคนหัวดื้อถือดี
สวดภาวนาแก้คนใจแข็ง ถือทิฐิมานะ หัวแข็ง ให้ใจอ่อนเชื่อฟัง
มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโต
มานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆาฏัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๓ เรียนดี ความจำเป็นเลิศ
สวดภาวนาเป็นประจำทำสติปัญญาดี เรียนเก่ง ความจำเป็นเลิศ
สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิต๎วา สุขะมัตตะโน
สังขารานัง ขะยัง ทิส๎วา สันตะคามิง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๔ กลับเรื่องร้ายให้เป็นดี
เมื่อเกิดลางร้ายเตือนว่าจะมีเคราะห์ ภาวนาบทนี้ก่อนนอน ๗ วันติดต่อกัน เรื่องร้ายที่ไม่ดีจะมลายหายสิ้นไป
พุชฌิต๎วา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนัง
พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๕ หลบภัย ค้นหาไม่เจอ
เมื่อต้องซ่อนตัวจากโจร ให้ภาวนาคาถานี้เขาหาตัวไม่เจอ
โธติ ราเค จะ โทเส จะ โธติ โมเห จะ ปาณินัง
โธตะเก๎ลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๖ ผูกมิตรกับเจ้าหนี้
สวดภาวนาให้เจ้าหนี้ คนที่คิดร้าย ให้กลับจิตเป็นมิตรกัน
วิเวเจติ อะสัทธัมมา วิจิต๎วา ธัมมะเทสะนัง
วิเวเก ฐิตะจิตโต โย วิทิตันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๗ คุ้มภัยจากเหตุที่ไม่คาดคิด
ป้องกันภัยอันตรายจากเหตุที่ไม่คาดคิด เช่นลูกปืนตกจากอากาศ ถูกลูกหลง หรือคุณไสยแบบลมเพลมพัด
ชาติธัมโม ชะราธัมโม ชาติอันโต ปะกาสิโต
ชาติเสฏเฐนะ พุทเธนะ ชาติมุตตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๘ ลบถ้อยคดีความ
เสกน้ำมนต์พรมศีรษะ มีคดีความจะหาย คำนินทาว่าร้ายจะสูญ
จะเยติ ปุญญะสัมภาเร จะเยติ สุขะสัมปะทัง
จะชันตัง ปาปะกัมมานิ จะชาเปนตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๑๙ ให้ความจริงปรากฏ
เมื่อถูกใส่ความกล่าวร้าย ภาวนา ๑ สัปดาห์ เรื่องจริงจะปรากฏ
ระมิตัง เยนะ นิพพานัง รักขิตา โลกะสัมปะทา
ระชะโทสาทิเก๎ลเสหิ ระหิตันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๐ ป้องกันโรคระบาด
สวดป้องกันโรคห่า โรคระบาด หรือโรคติดต่อต่างๆ
นะมิโตเยวะ พ๎รัห๎เมหิ นะระเทเวหิ สัพพะทา
นะทันโต สีหะนาทัง โย นะทันตัง ตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๑ ผู้คนนิยมชมชอบ
เมื่อจะทำการแสดงหรือปรากฏตัวต่อหน้าคนหมู่มาก ภาวนาคาถานี้จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมของคน
สังขาเร ติวิเธ โลเก สัญชานาติ อะนิจจะโต
สัมมา นิพพานะสัมปัตติ สัมปันโน ตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๒ กันผีหลอกหลอน
เมื่อไปในที่ต่างถิ่น สวดคาถานี้กันผี วิญญาณร้ายมาหลอกหลอน
ะกะโต โพธิสัมภาเร ปะสัฏโฐ โย สะเทวะเก
ปัญญายะ อะสะโม โหติ ปะสันนัง ตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๓ คุ้มภัยจากฝนฟ้าอากาศ
สวดคุ้มครองครอบครัวจากพายุฝน ฟ้าผ่า และสัตว์ร้าย
โน เทติ นิระยัง คันตุง โน จะ ปาปัง อะการะยิ
โน สะโม อัตถิ ปัญญายะ โนนะธัมมัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๔ ป้องกันคุณไสย คนใส่ของ
สวดบทนี้เป็นประจำ ป้องกันคนทำอันตราย ใส่ของ มนตร์ดำ
สุนทะโร วะระรูเปนะ สุสะโร ธัมมะภาสะเน
สุทุททะสัง ทิสาเปติ สุคะตันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๕ ค้าขายกำไรเกินตัว
สวดทำน้ำมนต์ประพรมสินค้า ก่อนเปิดร้าน ค้าขายดีกำไรงาม
คัจฉันโต โลกิยา ธัมมา คัจฉันโต อะมะตัง ปะทัง
คะโต โส สัตตะโมเจตุง คะตัญญาณัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๖ ผู้ใหญ่รักใคร่สนับสนุน
ภาวนาคาถานี้ ผู้ใหญ่ เจ้านาย รักเมตตาเอ็นดู สนับสนุน
โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๗ เปลี่ยนใจคน
สวดภาวนาอธิษฐานดลจิตคนที่คิดร้ายให้กลับมาคิดดี
โลเภ ชะหะติ สัมพุทโธ โลกะเสฏโฐ คุณากะโร
โลเภ สัตเต ชะหาเปติ โลภะสันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๘ เสกข้าวสารไล่ผี
ภาวนา ๗ จบ เสกข้าวสารซัดไปขับไล่ผีที่เข้าสิงคนให้หนีไป
กันโต โย สัพพะสัตตานัง กัต๎วา ทุกขักขะยัง ชิโน
กะเถนโต มะธุรัง ธัมมัง กะถาสัณหัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๒๙ คุ้มกาย ภูตผีไม่สิงสู่
เสกขมิ้นหรือข้าวรับประทานช่วยให้อยู่ยง ภูตผีไม่กล้าเข้าใกล้
วินะยัง โย ปะกาเสติ วิทธังเสต๎วา ตะโย ภะเว
วิเสสัญญาณะสัมปันโน วิปปะสันนัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๐ ดลใจหายโกรธ
สวดบทนี้จะทำให้ผู้ที่ถือโทษโกรธเคือง ยอมเมตตาให้อภัย
ทูเส สัตเต ปะหาเสนโต ทูรัฏฐาเน ปะกาสะติ
ทูรัง นิพพานะมาคัมมะ ทูสะหันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๑ ดลใจให้หลงรัก
ภาวนาเป็นประจำ เพียงเห็นหน้าก็รัก เพียงแค่ทักก็หลงใหล
อันตัง ชาติชะราทีนัง อะกาสิ ทิปะทุตตะโม
อะเนกุสสาหะจิตเตนะ อัสสาเสนตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๒ ไพรีพินาศ
ภาวนาคาถานี้ ใครที่ปองร้ายหมายย่ำยี จะพินาศป่นปี้ ไม่ถึงตัว
นุเทติ ราคะจิตตานิ นุทาเปติ ปะรัง ชะนัง
นุนะ อัตถัง มะนุสสานัง นุสาสันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๓ เสกให้ขลัง
ภาวนาก่อนนำพระขึ้นคอ ปลูกเสกเครื่องราง ลงอักขระ เลขยันต์ เสกว่าน เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลดี
ตะโนติ กุสะลัง กัมมัง ตะโนติ ธัมมะเทสะนัง
ตัณหายะ วิจะรันตานัง ตัณหาฆาฏัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๔ คุ้มภัยเมื่อไปต่างถิ่น
ภาวนาคาถานี้ไปในที่ถิ่นฐานใด จะรอดปลอดภัย มีสุขสวัสดี
โรเสนโต เนวะ โกเปติ โรเสเหวะ นะ กุชฌะติ
โรคานัง ราคะอาทีนัง โรคะหันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๕ แก้พิษสัตว์กัดต่อย
เมื่อถูกตะขาบ แมงป่อง แตน ต่อ ต่อย ว่าคาถานี้เป่าแก้พิษได้
ปุณันตัง อัตตะโน ปาปัง ปุเรนตัง ทะสะปาระมี
ปุญญะวันตัสสะ ราชัสสะ ปุตตะภูตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๖ เสริมเดชอำนาจ
ภาวนาคาถานี้ จะทำให้มีเดชอำนาจ หญิงชายได้เห็นก็ครั่นคร้าม
ริปุราคาทิภูตัง วะ ริทธิยา ปะฏิหัญญะติ
ริตตัง กัมมัง นะ กาเรตา ริยะวังสัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๗ เทวดาเข้าข้าง
ภาวนาคาถานี้ เทวดาจะรักใคร่และให้การคุ้มครอง
สัมปันโน วะระสีเลนะ สะมาธิปะวะโร ชิโน
สะยัมภูญาณะสัมปันโน สัณหะวาจัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๘ เสกผ้าเสริมราศี
ภาวนาคาถานี้ เสกผ้าโพกศีรษะ ทำให้มีสง่าราศี สวัสดีมีชัย
ทันโต โย สะกะจิตตานิ ทะมิต๎วา สะเทวะกัง
ทะทันโต อะมะตัง เขมัง ทันตินท๎ริยัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๓๙ เสกดอกไม้ให้คนรัก
ภาวนาเสกดอกไม้ทัดหู จะเกิดสิริมงคล เสน่ห์เลิศล้น
มะหุสสาเหนะ สัมพุทโธ มะหันตัง ญาณะมาคะมิ
มะหิตัง นะระเทเวหิ มะโนสุทธัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๐ ป้องกันอาถรรพ์นานา
ภาวนาคาถานี้ จะไม่มีอาถรรพ์หรือเวทมนตร์ใดทำอันตรายได้
สารัง เทตีธะ สัตตานัง สาเรติ อะมะตัง ปะทัง
สาระถี วิยะ สาเรติ สาระธัมมัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๑ สัมภาษณ์งาน
ภาวนาคาถานี้ ก่อนไปสัมภาษณ์งาน พรีเซนต์งาน จะสำเร็จ
รัมมะตาริยะสัทธัมเม รัมมาเปติ สะสาวะกัง
รัมเม ฐาเน วะสาเปนตัง ระณะหันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๒ มนต์รักตราตรึง
ภาวนาประจำ จะทำให้คนรักรักเดียวใจเดียว ไม่คิดนอกใจ
ถิโต โย วะระนิพพาเน ถิเร ฐาเน สะสาวะโก
ถิรัง ฐานัง ปะกาเสติ ถิตัง ธัมเม นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๓ ชนะการแข่งขัน
ออกศึกสงคราม ต่อสู้แข่งขัน พนันขันต่อ จะมีชัย
สัทธัมมัง เทสะยิต๎วานะ สันตะนิพพานะปาปะกัง
สะสาวะกัง สะมาหิตัง สันตะจิตตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๔ การงาน การเงินมั่นคง
สวดเป็นประจำการงาน ธุรกิจ การเงิน จะมีความมั่นคง ไม่ตกต่ำ
ถานัง นิพพานะสังขาตัง ถาเมนาธิคะโต มุนิ
ถาเน สัคคะสิเว สัตเต ถาเปนตัง ตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๕ ให้พบแสงสว่าง
ภาวนา ๓ จบ เสกเทียนจุดบูชาพระจะทำให้ชีวิตสว่างไสว
เทนโต โย สัคคะนิพพานัง เทวะมะนุสสะปาณินัง
เทนตัง ธัมมะวะรัง ทานัง เทวะเสฏฐัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๖ เสกชีวิตให้ร่มเย็น
ภาวนา ๑๙ จบ เสกดอกไม้นำมาทัดหู ผู้คนรักใคร่เมตตา
วันตะราคัง วันตะโทสัง วันตะโมหัง อะนาสะวัง
วันทิตัง เทวะพ๎รัห๎เมหิ วะรัง พุทธัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๗ เดินทางไกลได้ลาภ
ภาวนา ๑๙ จบ ก่อนเดินทางไปเหนือล่องใต้ ปลอดภัย ได้ลาภ
มะหะตา วิริเยนาปิ มะหันตัง ปาระมิง อะกา
มะนุสสะเทวะพ๎รัห๎เมหิ มะหิตันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๘ ให้คนซื่อสัตย์จริงใจ
ภาวนา ๑๙ จบ มิตรบริวารจะซื่อสัตย์จริงใจต่อหน้าและลับหลัง
นุนะธัมมัง ปะกาเสนโต นุทะนัตถายะ ปาปะกัง
นุนะ ทุกขาธิปันนานัง นุทาปิตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๔๙ ผูกจิตมัดใจ
ภาวนา ๑๗ จบ เสกของให้กิน เขาจะมีใจรักใคร่ คิดถึง
สาวะกานังนุสาเสติ สาระธัมเม จะ ปาณินัง
สาระธัมมัง มะนุสสานัง สาสิตันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๐ เสกตะกรุด ลูกประคำ
ภาวนา ๑๙ จบ เสกตะกรุด สังวาล ลูกประคำ ก่อนสวมใส่
ทำให้มีเดชมั่นคง ราศีผ่องใส
นันทันโต วะระสัทธัมเม นันทาเปติ มะหามุนิ
นันทะภูเตหิ เทเวหิ นันทะนียัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๑ เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้
ช่วงประสบปัญหาให้ภาวนาคาถานี้ประจำจะพบทางแก้ได้
พุชฌิตาริยะสัจจานิ พุชฌาเปติ สะเทวะกัง
พุทธะญาเณหิ สัมปันนัง พุทธัง สัมมา นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๒ ชำระล้างสิ่งอัปมงคลในตัว
ภาวนา ๑๙ จบ เสกน้ำอาบชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกจากตัว
โธวิตัพพัง มะหาวีโร โธวันโต มะละมัตตะโน
โธวิโต ปาณินัง ปาปัง โธตะเก๎ลสัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๓ ปลุกใจไม่ให้กลัว
ภาวนาคาถานี้จิตใจจะแกล้วกล้า เวลาที่หวาดกลัว
ภะยะมาปันนะสัตตานัง ภะยัง หาเปติ นายะโก
ภะเว สัพเพ อะติกกันโต ภะคะวันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๔ ไม่ให้คนรักเอาใจออกห่าง
ภาวนาเป็นประจำ จะทำให้คู่รักมีรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจ
คะหิโต เยนะ สัทธัมโม คะตัญญาเณนะ ปาณินัง
คะหะณิยัง วะรัง ธัมมัง คัณหาเปนตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๕ แก้คุณไสยทุกชนิด
ภาวนาคาถา ๑๙ จบทำน้ำมนต์อาบ ดื่ม แก้คุณไสยทุกชนิด
วาปิตัง ปะวะรัง ธัมมัง วานะโมกขายะ ภิกขุนัง
วาสิตัง ปะวะเร ธัมเม วานะหันตัง นะมามิหัง.

คาถาที่ ๕๖ ข้ามพ้นอุปสรรค
ภาวนาคาถานี้ประจำ จะทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี
ติณโณ โย สัพพะปาเปหิ ติณโณ สัคคา ปะติฏฐิโต
ติเร นิพพานะสังขาเต ติกขะญาณัง นะมามิหัง.


พุทธคุณ ถือเป็นยอดแห่งอุดมมงคล
เสกใส่พระเครื่องก็ศักดิ์สิทธิ์ เขียนเป็นยันต์ก็เกิดฤทธิ์อานุภาพ
ดัดแปลงเป็นมนต์คาถาภาวนาก็เกิดผล ๑๐๘ ประการ
นำมาสวดสรรเสริญเช้า-เย็นก่อนนอนก็เป็นบุญกุศล
ใช้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ตามหลัก “พุทธานุสสติ” จิตก็ตั้งมั่นเกิดปัญญารู้แจ้งในธรรม
นำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธคุณจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใดสร้างให้เกิดมีขึ้นในกาย
ในใจตนแล้ว ย่อมบังเกิดความเป็นสิริมงคล
อุดมด้วยความสุข ความเจริญยิ่ง


SHOPPING CART

close