บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

ใจความสำคัญ : สวดแสดงความนอบน้อมพระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ พระกรุณาคุณ
พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ
ประวัติ : มีปรากฏในสักกปัญหสูตร ท้าวสักกะเข้าทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ปัญหาทุกข้อได้อย่างแจ่มแจ้ง ทำให้ท้าวสักกะเกิดความเลื่อมใสเปล่งวาจานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าด้วยบทนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.


ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๓๒๓ ข้อที่ ๒๗๑
ประยุกต์ใช้ : ในสมัยพุทธกาล มีบุตรคนยากจนคนหนึ่ง พลัดหลงเข้าไปในป่า ตกดึกขณะกำลังนอนหลับ มียักษ์ตนหนึ่งเข้าไปจับขาหมายจะจับกินเป็นอาหาร เด็กน้อยสะดุ้งตื่นได้กล่าวบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่า “นะโม พุทธัสสะๆๆ” ทำให้กายของเขาร้อนราวกับกองเพลิง จนยักษ์มิอาจแตะต้องกายของเขาได้ ในชีวิตประจำวันของเด็กคนนี้ไม่ว่าจะทำอะไร หรือเกิดเหตุการณ์อะไรเขามักกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสสติอยู่เสมอ จึงทำให้เกิดอานุภาพเช่นนั้น เราทั้งหลายก็ทำได้เช่นเดียวกัน

SHOPPING CART

close