blank

พระคาถามหาจักรพรรดิ

พลังครอบจักรวาล
ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี

ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
เพิ่มบุญบารมี

ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณ
และเจ้ากรรมนายเวร

พระคาถามหาจักรพรรดินี้ เมื่อนำมาสวดภาวนาอยู่ทุกวัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ทั้งในการคิดและการกระทำ ทั้งยังป้องกันอันตรายทั้งปวง ให้มีโชคลาภ มีกิจมีใช้ไม่หมด ดังมีสมบัติจักรพรรดิอยู่กับตัว เป็นคาถาที่วิเศษดีนัก ผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา

บูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(๓ จบ)

ไตรสรณคมน์และสมาทานศีล ๕

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี

สิกขาปทัง สมาทิยามิ

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติภะคะวา
(๓ จบ)

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
(๓ จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

blank

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ

(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(๓ จบ)

นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ

สัพเพ พุทธา
สัพเพ ธัมมา
สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ

ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

รักขัง พันธามิ สัพพะโส
(3 หรือ 5 จบ)

พุทธัง อธิฏฐามิ
ธัมมัง อธิฏฐามิ
สังฆัง อธิฏฐามิ
(ให้อธิษฐานจิตแผ่)

อธิษฐานแผ่อุทิศส่วนบุญให้แก่ตัวเองก่อน
โดยอุทิศให้เจ้าของกายสังขาร
เจ้ากรรมนายเวร และเจ้าเกณฑ์ชะตา
บอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ของตนเอง

ต่อจากนั้นอุทิศให้เทพยดา
อินทร์ พรหม ยมยักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง
แล้วอธิษฐานให้สรรพดวงวิญญาณทั้งหลาย
ที่ยังอยู่ในอบายภูมิ สัมภเวสี โอปปาติกะ
ได้ปรับภพภูมิหรือ
จงได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดี

ใจความสำคัญ : เป็นคาถาบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่งขึ้นโดยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อานุภาพ : กล่าวกันว่าพระคาถานี้สวดเป็นประจำ จะทำให้บังเกิดลาภผล มีกินมีใช้ ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เพิ่มบุญบารมีแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร

ประวัติ : เดิมทีพระคาถานี้เรียกว่า บทบูชาพระ เป็นบทสวดที่หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ บอกแก่ลูกศิษย์ใกล้ชิดได้นำไปสวดบูชาพระประจำวัน ต่อมาภายหลัง หลวงตาม้า แห่งวัดถ้ำเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่ดู่ ได้นำไปเผยแผ่และเชิญชวนให้ประชาชนทั้งหลายได้สวดกัน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ที่มา : หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

ประยุกต์ใช้ : บทสวดนี้จะบังเกิดผลดีมาก หากสวดด้วยจิตที่เป็นสมาธิ มีผู้แนะนำว่า สำหรับผู้เริ่มต้นสวดให้สวดไปพร้อมกับฟังเสียงสวดจากหลวงตาม้าไปด้วย ซึ่งเป็นท่วงทำนองที่พอดี ไม่เร็ว ไม่ช้า เอื้อให้จิตเป็นสมาธิดิ่งลึกลงไป มีผู้แนะนำว่าขณะสวดให้น้อมจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปอยู่เสมอ เพื่อมิให้จิตส่ายซัดไปมา ทำเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ทุกขณะที่นึกได้ ภายใน ๒ เดือน จะเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง


blank

รวบรวมเรียบเรียงโดย
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (ภาษาไทย)
บรรณาธิการแห่งสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


สวดมนต์ปรับภพภูมิ
ได้อย่างไร ?
คลิกอ่านตรงนี้

จากหนังสือ คาถามหาจักรพรรดิ ๑๐๘ จบ

blank
คลิกดูรายละเอียด

แผ่นพับบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

SHOPPING CART

close
blank
blank