คาถาทิพยมนต์

พระคาถาทิพยมนต์ (เจริญธาตุ ๖)

เป็นบทสวดของ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม มีอานุภาพปัดเป่าเคราะห์ร้าย พลิกชะตาชีวิต
ที่ตกต่ำให้เจริญรุ่งเรือง มีความสำเร็จในทุกด้าน ขจัดทุกข์โศกโรคภัยที่มีให้มลายหายสิ้น เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ ดลใจผู้คิดร้ายให้กลายเป็นมิตร หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ถ้าสวดให้คนที่ป่วยหนักหรือกำลังประสบปัญหา ให้เขียนชื่อ-นามสกุลผู้นั้นใส่กระดาษ วางไว้ข้างตัวขณะสวด สวดต่อเนื่อง ๓ วัน ๗ วัน ผู้ป่วยที่ไม่ถึงคราวตายจะกลับฟื้นคืนมามีสุขภาพแข็งแรง ถ้าถึงคราวตายจะตายอย่างสงบไม่ทรมาน ส่วนผู้ที่ประสบปัญหาจะแก้ปัญหาได้ไม่นาน

วิธีสวดให้ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วว่า บทไตรสรณคมน์ ดังนี้

พุทธัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

ทุติยัมปิ พุทธัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

ตะติยัมปิ พุทธัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ ธัมมัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ สังฆัง อายุ วัฑฒะนัง ชีวิตัง
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

(สวดเจริญธาตุ ๖)

๑. วาโย* จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

วาโย* จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง. ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

วาโย* จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

ธาตุปะริสุทธานุภาเวนะ สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิมุจจันติ อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิสัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง เมตตากะรุณามุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา จะตุททิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ, สุขัง สุปะติ, สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง ปิโย โหติ, อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เม.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง.

*สวด ๖ รอบ รอบต่อไปให้เปลี่ยนธาตุไปตามลำดับ ดังนี้
๒. เตโช ๓. อาโป ๔. ปะฐะวี
๕. อากาโส ๖. วิญญาณัง

*บางแห่งเป็น อากาสา ที่ถูกเป็น อากาโส เพราะคำนี้เป็น ปุงลิงค์ (เพศชาย)

SHOPPING CART

close