, ,

ชุด ไตรมาสเทศนา


650฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด ไตรมาสเทศนา  จำนวน 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง อริยสัจ ๔
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง ทุกขอริยสัจ
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง สมุทยสัจ
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง นิโรธสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง สัมมาทิฏฐิ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง สัมมาสังกัปปะ
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง สัมมาวาจา
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง สัมมากัมมันตะ
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง สัมมาอาชีวะ
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง สัมมาวายามะ
กัณฑ์ที่ ๑๑ เรื่อง สัมมาสติ
กัณฑ์ที่ ๑๒ เรื่อง สัมมาสมาธิ

SHOPPING CART

close
blank
blank