, , , ,

คู่มืออุบาสก อุบาสิกา


รหัส isbn 978-974-493-685-1
ขนาดสินค้า 18.5 x  26.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 130  กรัม
สีหมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 90  หน้า

สั่งพิมพ์มีรายชื่อเพิ่มเติม

100  เล่มขึ้นไป 30  บาท
300  เล่มขึ้นไป 28  บาท
500  เล่มขึ้นไป 26 บาท
1,000  เล่มขึ้นไป 24  บาท
3,000  เล่มขึ้นไป 23  บาท

35฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

คู่มืออุบาสก อุบาสิกา

สารบัญภายในเล่ม


ภาค ๑ คำทำวัตรเช้า และเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
ปุพพภาคนมการ

๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
๖. บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ

คำทำวัตรเย็น

๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
๗. บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษบางบท

๑. ปุพพภาคนมการ
๒. สรณคมนปาฐะ
๓. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
๔. ทวัตติงสาการปาฐะ
๕. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๖. อริยธนคาถา
๗. ติลักขณาทิคาถา
๘. ภารสุตตคาถา
๙. ภัทเทกรัตตคาถา
๑๐. ธัมมคารวาทิคาถา
๑๑. โอวาทปาติโมกขคาถา
๑๒. ปฐมพุทธภาสิตคาถา
๑๓. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๔. บทพิจารณาสังขาร

ภาคผนวก

๑. สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
๒. ปัฏฐนฐปนคาถา
๓. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
๔. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
๕. อริยมรรคมีองค์แปด
๖. ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
๗. ปราภวสุตตปาฐะ
๘. บทแผ่เมตตา
๙. บทธาตุปัจจเวกขณวิธี

ปัตติทานะคาถา
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรว่ฬแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
อานิสงส์ของการสวดมนต์

SHOPPING CART

close
blank
blank