พร้อมโปสเตอร์ 4 สีสวยงามด้านในเล่ม

1. โปสเตอร์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  2. พระเกจิอริยสงฆ์ทั่วประเทศ  3.พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  4.เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทย 

มิติใหม่แห่งหนังสือสวดมนต์
เล่มใหญ่ ตัวโตๆ อ่านง่าย
รวมบทสวดมนต์แปล
บทสวดพิจารณาสภาวธรรม
คำอุทิศบุญและศาสนพิธี

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล

บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
บทนำทำวัตร
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสนาธิฏฐานคาถา

ภาค ๒ บทสวดพิจารณาธรรม

สรณคมนปาฐะ
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
อริยธนคาถา
พุทธอุทานคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
ภารสุตตคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
อาทิตตปริยายสูตร
ปฏิจจสมุปบาท
ติลักขณาทิคาถา
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

ภาค ๓ แผ่เมตตาอุทิศบุญ

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ

ภาค ๔ ศาสนพิธี

คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
คำถวายสังฆทานทั่วไป

SHOPPING CART

close