, , , , , , , ,

สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น แปล


รหัส isbn 9786162685644
ขนาดสินค้า 18.5×26.0 เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์ 70 แกรม
น้ำหนัก 110 กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 112 หน้า

50฿

สวดมนต์สร้างสุข ทำวัตรเช้า-เย็น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

สารบัญ

ภาค ๑ ทำวัตรเช้า – เย็น

บทนำทำวัตร
ทำวัตรเช้า
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
สัพพปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
บทสวดพิเศษท้ายทำวัตร
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อริยธนคาถา
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
ติลักขณาทิคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
บทพิจารณาสังขารา
อภิณหปัจจเวกขณะ
ท๎วัตติงสาการปาฐะ
บารมี ๓๐ ทัศ
ภารสุตตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
ภัทเทกรัตตคาถา
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาโพธิบาท

ภาค ๒ บทสวดพระพุทธมนต์

บทชุมนุมเทวดา
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
สัมพุทเธ
นโมการอัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รตนปริตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
คาถามหาเมตตาใหญ่
อุณ๎หิสสวิชัยคาถา
เทวตาอุยโยชนคาถา(เชิญเทวดากลับ)
บทพาหุงมหากา
๑.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิส๎วาสุ)
๒. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๓. สวดชยปริตร (มหากาฯ)
๔. สัพพมงคลคาถา
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
จุลลชัยปกรณ์ (ไชยน้อย)
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาบูชาไอ้ไข่ (วัดเจดีย์)

ภาค ๓ ศาสนพิธี

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญ
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำอาราธนาศีล ๕
วิธีสมาทานอุโบสถศีล
คำลากลับบ้าน
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำกรวดน้ำย่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทานทั่วไป
คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย
คำถวายหนังสือธรรมะ

 

SHOPPING CART

close