, ,

วิธีชนะความตาย

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-268-031-1
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

22฿

สินค้าหมดแล้ว

**วิธีชนะความตาย** (พุทธทาสภิกขุ)

 • ธรรมะกันตาย พระพุทธเจ้าเคยแสดงแก่เทวดา
 • เชื่ออะไรต้องมีเหตุผล
 • แม้คำของพระพุทธองค์ ท่านก็ห้ามเชื่อ หากยังไม่ได้พิจารณาจนเห็นจริง
 • ธรรมะที่สามารถป้องกันความตายมีอยู่ในโลก ข้อนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อ
 • ป้องกันตายมีได้ ๒ แบบ ไม่ให้ตายก่อนอายุขัย ไม่ให้ตายอย่างเด็ดขาด
 • ป้องกันตายไม่ว่าแบบไหน ต้องอาศัยธรรมะเหมือนกัน
 • “ธรรม” คำเดียวสั้นๆ แต่มหัศจรรย์ด้วยความหมายหลากหลายนัย
 • “ธรรม” ความหมายที่ ๑ คือ ตัวธรรมชาติ หรือ สภาวธรรม
 • “ธรรม” ความหมายที่ ๒ คือ สัจธรรม หรือ กฎของธรรมชาติ
 • “ธรรม” ความหมายที่ ๓ คือ การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ
 • การปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน ต้องอนุโลมตามกฎธรรมชาติ
 • ธรรมะที่แปลว่า “หน้าที่” มีความสำคัญกว่าคำแปลอื่นๆ
 • จะปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติได้ถูกต้อง ต้องรู้เรื่องธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
 • จะเข้าถึงความดับทุกข์ ต้องศึกษากฎของธรรมชาติให้ลึกซึ้ง
 • ความเป็นความตายของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมะ ช่วยชนะความตายจากโรคภัย
 • คนเจ็บป่วยเพราะทำผิดหน้าที่ตามธรรมชาติ
 • โรคกายเชื่อมสัมพันธ์กับจิต
 • ป่วยซ้ำซาก รักษาไม่หาย เพราะไม่ได้รักษาด้วยธรรมะ
 • มีธรรมะในใจ ที่ป่วยก็หาย ที่จะตายก็รอด
 • เข้าถึงธรรมชาติ จะแคล้วคลาดจากตายและโรคภัย
 • ธรรมะก็ชนะความตาย จากโรคภัยและการถูกฆ่า
 • ปฏิบัติดีตามธรรมะ ก็ยากที่จะตาย
 • การปฏิบัติธรรมะ คือ การสร้างผ้าประเจียดคุ้มตาย
 • ความตายก่อทุกข์ เพราะใจยึดมั่นในร่างกาย
 • จะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ ต้องใช้สติปัญญาของตนเป็นหลัก
 • กิเลสเป็นเพียงผ่านมาแล้วผ่านไป
 • ตัณหา อุปาทาน จรมาเมื่อใด ความมีตัวตนก็เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้น
 • ตัวตนมิได้มีอยู่ตลอดกาล แต่เกิดมี เมื่ออุปาทานเกิดขึ้น
 • ไม่เผลอสติ กิเลสไม่เกิด จิตว่าง ใจสงบ
 • ละความยึดมั่นในตัวตนได้ ความตายก็เป็นเรื่องน่าขัน
 • คนหวาดหวั่นต่อความตายเพราะในใจมีกิเลส
 • เห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนเมื่อใด ใจก็พ้นทุกข์จากความตายเมื่อนั้น
 • เมื่อเห็นโลกเป็นของว่าง จิตก็ไม่ยึดถือว่าเป็น ตัวเรา ของเรา
 • จิตว่างจากอุปาทานเสียแล้ว เกิด-ตาย ก็เป็นเพียงมายา
 • ทำประโยชน์โดยไม่ยึดถือสิ่งใด คือ ธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้า
 • เป็นชาวพุทธต้องรู้ธรรมะให้สมเกียรติ
 • ผู้รู้ในธรรมเป็นคนสว่าง
 • ผู้มีความสะอาด สว่าง สงบ ครบทั้ง ๓ สามารถหัวเราะเยาะความตายได้
 • ตัวเรา ของเรา ถูกดับไป ปัญหาเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็สิ้นไป
 • เบญจขันธ์ที่ปลอดจากความยึดมั่นถือมั่น ย่อมเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความตาย
 • จิตที่ไม่มีอุปาทาน ว่าตัวเรา ของเรา เป็นจิตที่สุขที่สุด
 • ธรรมะกันตายมีจริง ไม่มีทางคัดค้าน
 • เร่งสร้างธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ตน เพื่อพ้นทุกข์ดังพุทธประสงค์เถิด

ธรรมะจิ๊กซอว์
การเจริญมรณานุสสติในชีวิตประจำวัน
การปฏิบัติเพื่อความเป็น “พระโสดาบัน”
รู้ทันทุกข์ แล้วไม่ทุกข์
ธรรมะสวัสดี : กลัวตาย โดย ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
“น้ำมะตูม”เครื่องดื่มสมุนไพร บำรุงสุขภาพ ช่วยลดความกำหนัด เพิ่มสมาธิ

SHOPPING CART

close
blank
blank