ทำวัตรเช้า

บทนำทำวัตรเช้า
บทปุพพภาคนมการ
บทพุทธาภิถุติง
บทธัมมาภิถุติง
บทสังฆาภิถุติง
บทรตนัตตยัปปณามคาถา
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
ปัตติทานคาถา
โคตมกเจติยธัมมปริยาโย

ทำวัตรเย็น

บทนำทำวัตรเย็น
บทปุพพภาคนมการ
บทพุทธานุสสติ
บทพุทธาภิคีติ
บทธัมมานุสสติ
บทธัมมาภิคีติ
บทสังฆานุสสติ
บทสังฆาภิคีติ

สามเณรสิกขา

บทสวดที่ 1 สิกขาบท 10
บทสวดที่ 2 นาสะนังคะ 10
บทสวดที่ 3 ทัณฑกรรม 5
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
วันทาเย็น
กรวดน้ำอิมินา
กรวดน้ำยังกิญจิ

วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง

คำขอขมาโทษบิดามารดา
คำขอขมาโทษพระผู้ใหญ่

ถวายพรพระ

คำอธิษฐานเข้าพรรษา
คำปวารณาออกพรรษา
คำอนุโมทนากฐิน
วิธีแสดงอาบัติ

อนุโมทนาวิธี

มงคลจักรวาฬน้อย
กาลทานสุตตคาถา
ติโรกุฑฑกัณฑปัจฉิมภาค
อัคคัปปสาทสุตตคาถา
โภชนทานานุโมทนาคาถา
เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา
เทวตาภิสัมมันตนคาถา
อาทิยสุตตคาถา
วิหารทานคาถา
บทพิจารณาขณะบริโภคบิณฑบาต

ธัมมสังคิณีมาติกา
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์

1. พระสังคิณี
2. พระวิภังค์
3. พระธาตุกถา
4. พระปุคคลปัญญัตติ
5. พระกถาวัตถุ
6. พระยมกะ
7. พระมหาปัฏฐาน
บังสุกุลตาย
บังสุกุลเป็น

เจริญพระพุทธมนต์งานมงคล

ชุมนุมเทวดา
นมการสิทธิคาถา
นโมการอัฏฐกะ
มังคลสุตตัง
รตนสุตตัง (ย่อ)
กรณียเมตตสุตตัง
โมรปริตตัง
วัฏฏกปริตตัง
อาฏานาฏิยปริตตัง (ย่อ)
อังคุลิมาลปริตตัง
โพชฌังคปริตตัง
อภยปริตตัง
มงคลจักรวาฬใหญ่
ธัมมจักฯ (ย่อ สวรรค์ 6 ชั้น)
เทวตาอุยโยชนคาถา

สวดพระพุทธมนต์งานอวมงคล

ปัพพโตปมคาถา
อริยธนคาถา
ธัมมนิยามสุตตัง
ติลักขณาทิสุตตัง
ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ
พุทธอุทานคาถา
ภัทเทกรัตตคาถา
พระคาถาชินบัญชร

คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล 5
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
คำถวายเทียนพรรษา
คำถวายผ้าวัสสิกสาฏก (ผ้าอาบน้ำฝน)
คำถวายข้าวสาร
คำภาวนาไปเยี่ยมศพ
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
คำภาวนาเวลาจุดไฟเผาศพ
ตำราพระจอมเกล้า
ตำราสิบสองนักษัตร
ยามอุบากอง

SHOPPING CART

close