, , ,

มนต์พิธีชาวพุทธ

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 974-493-779-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 366 หน้า

35฿

สินค้าหมดแล้ว

สารบัญ หนังสือ มนต์พิธี ชาวพุทธ

รวมทำวัตรเช้า-เย็น 7 ตำนาน 12 ตำนาน บทสวดทั่วไป ลำดับบทและหน้าสากล พร้อมบอกที่มาอ้างอิง วิธีใช้สวด พิธีบรรพชา-อุปสมบท คำอาราธนาและคำถวายทานต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวบวช พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

 1. ทำวัตรเช้า
 2. ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี (ปะฏิสังขาโย)
 3. ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี (ยะถา ปัจจะยัง)
 4. ปัตติทานะคาถา (ยา เทวะตา)
 5. ทำวัตรเย็น
 6. คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก
 7. คาถาบูชาเงิน
 8. นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 9. สามเณรสิกขา
 10. อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี (อัชชะ มะยา)
 11. กรวดน้ำอิมินา
 12. ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา (ยังกิญจิ กุสะลัง)
 13. คาถาบูชาดวงชะตะ (นะโม เม สัพพะเทวานัง)
 14. ทำวัตรพระ
 15. เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
 16. โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย (อภิญญายะ โข)
 17. มะหาการุณิโก
 18. สีลุทเทสะปาฐะ (ภาสิตะมิทัง)
 19. ตายะนะคาถา (ฉินทะ โสตัง)
 20. วันทามิ พุทธัง
 21. วันทาใหญ่
 22. วันทาใหญ่
 23. วันทาเช้า
 24. เทวธรรม
 25. อุณหิสสะวิชะยะคาถา (อัตถิ อุณหิส)
 26. ปัพพะโตปะมะคาถา
 27. อะริยะธะนะคาถา (ยัสสะ สัทธา)
 28. ธัมมะนิยามะสุตตัง (เอวัมเม สุตัง)
 29. ติลักขะณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
 30. ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ (อะวิชชาปัจจะยา)
 31. พุทธะอุทานะคาถา (ยะทา หะเว)
 32. ภัทเทกะรัตตะคาถา (อะตีตัง นานวา)
 33. ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ (อะเนกะชาติ)
 34. อะภิธัมมะนิทาน (กะรุณา วิยะ)
 35. ท้ายมะหาสะมะยะสูตร
 36. ทฺวัตติงสาการะปาโฐ (อาการ ๓๒)
 37. สุริยะปะริตตะปาโฐ (ย่อ)
 38. คาถาหว่านทราย (อิมัสฺมิง ราชะเสมา)
 39. คาถาโพธิบาท (บูระพารัสฺมิง)
 40. คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
 41. เขาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา (พะหุง เว)
 42. ภาระสุตตะคาถา (ภารา หะเว)
 43. สวดมนต์
 44. ชุมนุมเทวดา
 45. นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
 46. สัมพุทเธ
 47. นะโมการะอัฏฐะกะ (นะโม ๘)
 48. มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)
 49. ระตะนะสุตตัง (ยังกิญจิ)
 50. กะระณียะเมตตะสุตตัง (กะระณียะ)
 51. ขันธะปะริตตะคาถา (วิรูปักเข)
 52. ฉัททันตะปะริตตัง
 53. โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)
 54. วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก)
 55. ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
 56. อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสสะ)
 57. อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง)
 58. โพชฌังคะปะริตตัง (โพชฌังโค)
 59. อะภะยะปะริตตัง (ยันทุนนิมิตตัง)
 60. เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา)
 61. ชะยะปะริตตัง (มะหาการุณิโก นาโถ)
 62. ระตะนัตตะยัปปะภาวิภิยาจะนะคาถา
 63. ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา
 64. สุขาภิยาจะนะคาถา
 65. มงคลจักรวาลใหญ่ (สิริธิติ)
 66. ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 67. อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 68. อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
 69. คาถาบูชาพระปิยมหาราช (ร.๕)
 70. สามภาณ
 71. มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 72. มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 73. มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 74. คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
 75. มัคคะวิภังสุตตัง
 76. สะติปัฏฐานะปาโฐ
 77. สวดแจง
 78. พระวินัย (ยันเตนะ ภะคะวะตา)
 79. พระสูตร (เอวัมเม สุตัง)
 80. พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
 81. พระสังคิณี (กุสะลา ธัมมา)
 82. พระวิภังค์ (ปัญจักขันธา)
 83. พระธาตุกาะถา (สังคะโห)
 84. พระปุคคะละปัญญัตติ (ฉะ ปัญญัตติ)
 85. พระกะถาวัตถุ (ปุคคะโล)
 86. พระยะมะกะ (เย เกจิ กุสละ)
 87. พระมะหาปัฏฐาน (เหตุปัจจะโย)
 88. บังสุกุลตาย (อะนิจจา)
 89. บังสุกุลเป็น (อะจิรัง)
 90. ธัมมะสังคิณีมาติกา (บทสวดมาติกา : กุสลาใหญ่)
 91. วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
 92. ถวายพรพระ (อิติปิโส, พากุง, มะหาการุณโก, ภะวะตุสัพ)
 93. อนุโมทนาวิธี
 94. ยะถา, สัพพี
 95. มงคลจักรวาลน้อย (สัพพะพุทธา)
 96. มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ) ระตะนัตตะยา)
 97. เกณิยานุโมทะนาคาถา (อัคคิหุตตัง)
 98. กาละทานะสุตตะคาถา (กาเล ทะทันติ)
 99. ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค (อะเทสิ เม)
 100. อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา (อัคคะโต เว)
 101. โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา (อายุโท)
 102. นาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ) (สัพพะโรคะวินิมุตโต)
 103. เทวะทิสสะทักขิณานุโมทะนาคา (ยัสฺมิง ปะเทเส)
 104. เทวะตาสัมมันตะนะคาถา (ยานีธะ ภูตานิ)
 105. อาทิตยะสุตตะคาถา (ภุตตา โภคา)
 106. วิหาระทานะคาถา (สีตัง อุณหัง)
 107. คาถาศราทธพรต
 108. คาถาสวดมาฆบูชา
 109. โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
 110. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
 111. คาถาสวดวิสาขบูชา
 112. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
 113. คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬบูชา
 114. คาถามหาอำนาจ
 115. คาถาอิทธิฤทธิ์
 116. คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
 117. คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
 118. คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
 119. คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
 120. คาถาบูชาพระสีวลี
 121. คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน
 122. คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
 123. พระคาถาชินบัญชรสูตร
 124. คำวินัยกรรมของภิกษุ
 125. คำแสดงตนเป็นอุบาสก
 126. กิจวัตร ๑๐ อย่าง
 127. ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
 128. คาถาอาวุธ
 129. วิธีแสดงอาบัติ
 130. วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่
 131. คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
 132. คำให้ศีล
 133. คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
 134. คำบอกศักราชเทศนา
 135. คาถาบูชาพระพรหม
 136. วิธีการบวช
 137. วิธีบรรพชาอุปสมบท
 138. วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
 139. วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
 140. วิธีอุปสมบทนาคคู่
 141. แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรมสำหรับนาคเดี่ยว
 142. คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
 143. คำสอนซ้อน
 144. คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 145. คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 146. คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
 147. คำถามอันตรายิกธรรม
 148. กรรมวาจาอุปสมบท
 149. แบบสวดกรรมวาจาในอุปบทกรรมสำหรับนาคคู่
 150. คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
 151. คำขอเรียกและคำสอนซ้อม
 152. คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
 153. คำอุปัชฌาย์พึงกล่าวเผดียงสงฆ์
 154. คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
 155. คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
 156. คำบอกอนุศาสน์
 157. คำขอบวชชี
 158. คำอาราธนาศีล ๘
 159. คำสมาทานศีล ๘
 160. กฐิน
 161. คำถวายผ้ากฐิน
 162. คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๒ รูป
 163. คำอปโลกน์กฐิน แบบ ๔ รูป
 164. แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
 165. คุณอธิษฐานผ้ากฐิน
 166. คำอนุโมทนากฐิน
 167. คำสัตตาหะ
 168. ปริวาสกรรม
 169. คำขอสุทธันตปริวาส
 170. กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส
 171. คำสมาทานปริวาส
 172. คำบอกสุทธันตปริวาส
 173. คำเก็บปริวาส
 174. คำขอมานัตต์
 175. กรรมวาจาให้มานัตต์
 176. คำสมาทานมานัตต์
 177. คำบอกมานัตต์
 178. คำเก็บมานัตต์
 179. คำขออัพภาน
 180. กรรมวาจาให้อัพภาน
 181. คาถาเสกขี้ผึ้ง
 182. คำสมาทานธุดงค์
 183. กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
 184. คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส
 185. คำสอนถอนสมานสังวาสสีมา
 186. คำสมมติสมานวาสสีมา
 187. คำสมมติติจีวราวิปปวาส
 188. คำทักนิมิต
 189. พระสะหัสสะนัย
 190. สุทธิกะปะฏิปะทา
 191. สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
 192. อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
 193. อะธิปะติ
 194. ศาสนพิธี
 195. พิธีการทำบุญ
 196. การทำบุญในงานมงคล
 197. การทำบุญในงานอวมงคล
 198. การประเคนของพระ
 199. การแสดงความเคารพ
 200. วิธีไหว้พระ ๕ ครั้ง
 201. อุโบสถศีล
 202. พิธีรักษาอุโบสถศีล
 203. คำอาราธนาธรรมพิเศษ
 204. คำแผ่เมตตา
 205. อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
 206. คำลากลับบ้าน
 207. คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
 208. คำบูชาพระรัตนตรัย
 209. คำอาราธนาศีล ๕
 210. คำอาราธนาธรรม
 211. คำถวายข้าวพระพุทธ
 212. คำลาข้าวพระพุทธ
 213. คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 214. คำอปโลกน์สังฆทาน
 215. คำถวายสลากภัตร
 216. คำถวายข้าวสาร
 217. คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
 218. คำถวายผ้าป่า
 219. คำชักผ้าป่า
 220. คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
 221. คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
 222. คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
 223. คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
 224. คำอาราธนาพระเครื่อง
 225. คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย
 226. คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
 227. คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
 228. คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
 229. คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
 230. คำภาวนาเวลาจุดไฝเผาศพ
 231. คำกรวดน้ำแบบสั้น
 232. คำบูชาพระพุทธเจ้า
 233. ปวารณาบัตร
 234. คำจบขันข้าวใส่บาตร
 235. คำจบเงินทำบุญ
 236. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
 237. คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
 238. คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
 239. คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
 240. คำถวายคัมภีร์พระธรรม
 241. คำถวายเวจกุฎี
 242. คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้
 243. คำถวายพระพุทธรูป
 244. คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
 245. พระอภิธัมมัตถสังคหะ
 246. พระภิกขุปาฏิโมกข์
 247. บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบสององค์)
 248. บุพพกรณ์และบุพพกิจ (แบบองค์เดียว)
 249. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
 250. บารมี ๓๐ ทัศ
 251. คำไหว้พระจุฬามณีฯ
 252. บทสวดไหว้พระเจ้าสิบชาติ
 253. คาถาเสริมทรัพย์
 254. คาถามหาลาภ
 255. คาถามหาพิทักษ์
 256. คาถามหาอำนาจ (หลวงพ่อปาน)
 257. คาถาอิทธิฤทธิ์ (หลวงพ่อปาน)

คาถาพญายม

SHOPPING CART

close