, ,

พุทโธ สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


48฿

สินค้าหมดแล้ว

สารบัญภายในเล่ม

สารบัญภายในเล่ม

พุทโธ สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ**
– “พุทโธ” หมายถึงชื่อและพระคุณของพระพุทธเจ้า

สารบัญภายในเล่ม

สารบัญภายในเล่ม

พุทโธ สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ**
– “พุทโธ” หมายถึงชื่อและพระคุณของพระพุทธเจ้า
– “พุทธะ” มีความหมายมากมาย สุดท้ายสรุปลงในผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
– เราต้องมองให้เห็นความหมายที่แฝงอยู่ใน “พุทธะ”
– พุทธคุณ จะสัมผัสได้ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างแยบคาย
– นัยที่ ๑ “พุทธะ” ในความหมายว่า ผู้รู้ คือ รู้ ๘ อย่าง
– รู้ ๑ “ผู้รู้” หมายถึง รู้เรื่องที่พ้นวิสัยโลก
– เพราะทรงฉลาดในเรื่องพ้นวิสัยโลก จึงแสวงหาสิ่งเหนือโลก
– เพราะฉลาดในเรื่องโลกอื่น จึงชื่อว่า รู้เรื่องพ้นวิสัยโลก
– อยู่ในโลก แต่ไม่ถูกอิทธิพลของโลกครอบงำจิต ชื่อว่า เข้าถึงโลกอื่น
– รู้ความเป็นไปของกิเลสภายในใจ ชื่อว่า ฉลาดต่อวัฏฏะและวิวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมาร
– รู้วิธีเพิกถอนจิตออกจากกิเลสเป็นเหตุให้กลัวตาย ชื่อว่า รู้วัฏฏะ วิวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมฤตยู
– รู้เรื่องพ้นวิสัยโลก สรุปคือ รู้โลกที่ไม่มีความทุกข์และไม่มีความตาย
– เมื่อรู้แจ้งชัดในเรื่องพ้นโลกว่ามีสุข ก็ชักชวนให้ผู้อื่นมารู้ตาม
– พระพุทธคุณอันใหญ่หลวงที่คนอกตัญญูมองไม่เห็น
– รู้ ๒ “ผู้รู้” หมายถึง รู้เรื่องมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
– มิจฉาทิฏฐิ คือ อวนแหกักขังตัวเรา
– รู้ ๓ “ผู้รู้” หมายถึง รู้ที่สุดและตรงกลาง
– รู้ ๔ “ผู้รู้” หมายถึง รู้แจ้งอริยสัจจ์ ๔
– รู้ ๕ “ผู้รู้” หมายถึง รู้พราหมณสัจจะ
– ทรงรู้ แต่ไม่อวดตนว่ารู้ดีกว่าผู้อื่น
– คุณค่าของความรู้อยู่ที่สร้างประโยชน์ ไม่ใช่โอ้อวดให้คนนับถือ
– หวังพึ่งคนที่ยังไม่สมหวัง ย่อมผิดหวังเรื่อยไป
– ระวัง รู้ธรรมะ ต้องรู้เพื่อปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ อย่ารู้เพื่อเอาไปหากิน
– รู้ ๖ “ผู้รู้” หมายถึง รู้พรหมโลก
– ทรงรู้แจ้งเรื่องพรหมโลก และหนทางสู่พรหมโลกยิ่งกว่าที่เขาเคยรู้
– รู้ ๗ “ผู้รู้” หมายถึง รู้คติทั้ง ๕ และนิพพาน
– คติไปตอนตาย นิพพานไปตอนเป็น
– คติเป็นที่ไปของคนมีอวิชชา หมดอวิชชาก็ไปนิพพาน
– รู้ ๘ “ผู้รู้” หมายถึง รู้อย่างสัพพัญญู
– นัยที่ ๒ “พุทธะ” ในความหมายว่า ผู้ตื่น คือ ตื่นจากกิเลสนิทรา
– ทรงตื่นจากกิเลสทั้งขั้นหยาบและขั้นละเอียด
– ทรงตื่นจากกิเลสนิทราเป็นคนแรก
– นัยที่ ๓ “พุทธะ” ในความหมายว่า ผู้เบิกบาน เพราะรู้แจ้ง จึงเบิกบาน
– ทรงเบิกบาน เพราะไม่แปดเปื้อนด้วยอาสวะ
– เพราะสิ้นอาสวะ พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่เทวดา หรืออะไรทั้งสิ้น
– เพราะสิ้นอาสวะ จึงเป็นผู้เบิกบาน
– ความเบิกบาน เป็นผลจากความรู้ เป็นผลของความสิ้นกิเลส
– ๗ หลักปฏิบัติพื้นฐานเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากพุทธคุณข้อ “พุทโธ”
– พุทโธ ไม่ใช่พี่โถพี่ถัง ระวังอย่าว่าผิด
– “พุทโธ” ไว้ ทำให้ไม่หลงบ้า
– หมั่นบริกรรม “พุทโธ” แล้ว “พุทโธ” จะคุ้มครองเรา
– บริกรรม “พุทโธ” คำเดียว เท่ากับระลึกถึงพุทธคุณทั้งหมด
– “พุทโธ” คำกลอน
– “พุทธานุสสติ” การสัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ
– ประโยชน์ของการเจริญพุทธานุสสติ
– การเจริญพุทธานุสสติด้วยการสวดมนต์
– ข้อแนะนำในการสวดมนต์เจริญพุทธานุสสติ
– การเจริญพุทธานุสสติด้วยการนั่งสมาธิ
– “ความสุข” จากการเจริญสติด้วย “พุทโธ” ในชีวิตประจำวัน
– สรุป
**ธรรมะสวัสดี : ระดมธรรม นำสันติสุข**

SHOPPING CART

close