, ,

พุทธประวัติ ฉบับพระพุทธรูป ๘๐ ปาง


รหัสสินค้า : 9786162682254
โดย. : เทพพร มังธานี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 223 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 180 บาท

180฿

สารบัญ

พระราชปรารภ
คำนำสำนักพิมพ์
ความนำเรื่อง พระพุทธรูป 80 ปาง
นำเรื่อง
ปางประสูติ
ปางมหาภิเนษกรมณ์
ปางทรงตัดพระเมาลี
ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
ปางปัจจเวกขณะ
ปางทุกรกิริยา
ปางสดับพิณสามสาย
ปางทรงสุบิน
ปางเสวยมธุปายาส
ปางลอยถาด
ปางทรงรับหญ้าคา
ปางสมาธิเพชร
ปางมารวิชัย
ปางตรัสรู้ (ปางสมาธิ)
ปางถวายเนตร
ปางจงกรมแก้ว
ปางเรือนแก้ว
ปางห้ามมาร
ปางห้ามมาร
ปางนาคปรก
ปางฉันผลสมอ
ปางประสานบาตร
ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง
ปางพระเกศธาตุ
ปางรำพึง
ปางปฐมเทศนา
ปางประทานเอหิภิกขุ
ปางเทศนา
ปางภัตตกิจ
ปางปลงกรรมฐาน
ปางชี้อัครสาวก
ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
ปางอุ้มบาตร
ปางโปรดพุทธบิดา
ปางห้ามสมุทร หรือ ปางห้ามญาติ
ปางประทานโอวาท
ปางประทานธรรม
ปางประทับเรือ
ปางห้ามพยาธิ
ปางทรงรับผลมะม่วง
ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
ปางโปรดพระพุทธมารดา
ปางเปิดโลก
ปางเสด็จจากดาวดึงส์
ปางลีลา
ปางห้ามแก่นจันทน์
ปางขับพระวักกลิ
ปางไสยาสน์
ปางประทับยืน
ปางประดิษฐานรอยพระบาท
ปางพยาบาลภิกษุอาพาธ
ปางคันธาระ หรือ ปางคันธารราษฎร์
ปางขอฝน
ปางสรงน้ำฝน
ปางชี้มาร
ปางชี้อสุภะ
ปางสนเข็ม
ปางทรงจีวร
ปางปฐมบัญญัติ
ปางประทานพร (แบบนั่ง)
ปางประทานพร (แบบยืน)
ปางประทานอภัย (แบบนั่ง)
ปางประทานอภัย (แบบยืน)
ปางโปรดสัตว์
ปางโปรดพญาชมพูบดี (ปางทรงเครื่อง)
ปางปาริไลยก์ หรือ ปางปาเรไลยก์
ปางโปรดอสุรินทราหู
ปางประทับเหนือพนัสบดี
ปางโปรดพกพรหม
ปางโปรดอาฬวกยักษ์
ปางโปรดองคุลิมาลโจร
ปางโปรดช้างนาฬาคิรี
ปางประดู่ลาย
ปางทรงพิจารณาชราธรรม
ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
ปางปลงอายุสังขาร
ปางนาคาวโลก
ปางรับอุทกัง
ปางทรงพยากรณ์
ปางโปรดสุภัททปริพาชก
ปางประทานปัจฉิมโอวาท
ปางปรินิพพาน

ภาคผนวก

อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม
สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษา 45  พรรษา
ประวัติการสร้างพระพุทธรูป
ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูป
การแสดงปางด้วยพระหัตถ์ (มุทรา)
ท่ายืนของพระพุทธรูป
ทางนั่งของพระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางประจำชีวิต

  • พระประจำวัน
  • พระประจำเดือน
  • พระประจำปี

ข้อวินิจฉัยเรื่องปางห้ามสมุทร
รายนามพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย
หนังสืออ้างอิง

 

 

SHOPPING CART

close