ธรรมะจากพระกัมมัฏฐาน

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5×21 cm.

60฿

สินค้าหมดแล้ว

ทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์
มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้
คือ มิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว
แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต
ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต
ชีวิตนี้น้อยนัก นั้นหมายถึง
ชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การเข้าใจธรรมะ ก็คือการเข้าใจตนเอง รู้จักตน ก็รู้จักธรรม หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีมากมายหลายอย่าง การจะอธิบายข้อธรรมให้ยืดยาว หลายท่านก็อาจจะเบื่อหน่ายไปเสียก่อน ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ อะไรๆ ก็ต้องสั้นๆ รวดเร็ว เข้าใจง่าย
ดังนั้น หนังสือ ธรรมะจากพระกรรมฐาน นี้ จะได้ตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการความเข้าใจในข้อธรรมที่สั้นๆ ซึ่งทางสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้ รวบรวมคำสอนของครูบาอาจารย์ พระนักปฏิบัติสายกรรมฐาน ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ ให้สมกับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการเผยแผ่บทธรรมคำสอนของพระสุปฏิปันโน ให้อยู่คู่ชาวพุทธ ชาวไทยเราตลอดไป อันเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่บุดดา ถาวโร
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)
หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
หลวงปู่จันทา ถาวโร
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร)
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
หลวงพ่อวิชัย เขมิโย
หลวงปู่ไม อินฺทสิริ
พระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)
พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล)
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ

SHOPPING CART

close