, , ,

ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับมัธยม


ISBN : 978-616-268-627-6
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

70฿

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน ๖
๑.ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒.หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม
๓.ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม
๔.ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕.พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี
วิชา ธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๔
๑.วุฑฒิ ๔
๒.จักร ๔
๓.อคติ ๔
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๕ ๒๔
๑.นิวรณ์ ๕
๒.ขันธ์ ๕
๓.เวทนา ๕
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๖ ๒๙
๑.จริต ๖
๒.ธรรมคุณ ๖
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๗
อปริหานิยธรรม ๗
บทที่ ๕ ธรรมหมวด ๘
มรรคมีองค์ ๘
บทที่ ๖ ธรรมหมวด ๙
๑.พุทธคุณ ๙
๒.สังฆคุณ ๙
บทที่ ๗ ธรรมหมวด ๑๐
๑. บารมี ๑๐
๒. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
วิชา อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ประวัติสามเณรบัณฑิต
บทที่ ๒ ประวัติสามเณรสังกิจจะ
บทที่ ๓ ประวัติสามเณรสุข
บทที่ ๔ ประวัติสามเณรวนวาสีติสสะ
บทที่ ๕ ประวัติสามเณรสุมนะ ๕๘
บทที่ ๖ ประวัติอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บทที่ ๗ ประวัติจิตตคฤหบดี
บทที่ ๘ ประวัติธัมมิกอุบาสก
บทที่ ๙ ประวัตินางวิสาขา
บทที่ ๑๐ ประวัติพระนางมัลลิกาเทวี
บทที่ ๑๑ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
บทที่ ๑๒ พิธีถวายทาน
บทที่ ๑๓ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วิชา กรรมบถ
ขอบข่ายการเรียน๘๓
บทที่ ๑ กรรมบถ ๘๔
๑.ข้อควรรู้เบื้องต้น
๒.ความหมายของกรรมบถ
๓.ศีล ๕ กับกรรมบถ ๑๐
๔.ประเภทของกรรมบถ
๕.ผลของกรรมบถ
๖.ไตรทวาร
๗.จัดกรรมบถลงในไตรทวาร
บทที่ ๒ อกุศลกรรมบถ : กายกรรม ๓
๑.ปาณาติบาต
๒.อทินนาทาน
๓.กาเมสุมิจฉาจาร
บทที่ ๓ อกุศลกรรมบถ : วจีกรรม ๔
๑.มุสาวาท
๒.ปิสุณาวาจา
๓.ผรุสวาจา
๔.สัมผัปปลาปะ
บทที่ ๔ อกุศลกรรมบถ : มโนกรรม ๓
๑.อภิชฌา
๒.พยาบาท
๓.มิจฉาทิฏฐิ
บทที่ ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐
๑.กุศลกรรมบถ : กายกรรม ๓
๒.กุศลกรรมบถ : วจีกรรม ๔
๓.กุศลกรรมบถ : มโนกรรม ๓
แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
วิชา กรรมบถ
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง

SHOPPING CART

close