, ,

ชุด พุทธธรรมกับชีวิตและชุมชน


550฿

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด พุทธธรรมกับชีวิตและชุมชน 12 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง พุทธธรรมกับปัญหาความยากจนในชุมชน
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง พุทธรรมกับการพึ่งตนเองของชุมชน
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชีวิตและชุมชน
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง จริยธรรมพื้นฐานเพื่อชีวิตและชุมชน
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง พุทธธรรมกับเศรษฐกิจในชุมชน
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง พุทธธรรมกับการบริโภคเพื่อพัฒนาจริยธรรม
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง คุณสมบัติของผู้จัดการทรัพยากรเพื่อชุมชน
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง พุทธธรรมเพื่อระงับความขัดแย้งในชุมชน
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พุทธธรรมกับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง พุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 

SHOPPING CART

close