, ,

ชุด พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์


550฿

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง พระธัมมสังคณี
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง พระวิภังค์
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง พระธาตุกถา
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง พระปุคคลบัญญัติ
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง พระกถาวัตถุ
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง พระยมก
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง พระมหาปัฏฐาน
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง พระวินัย
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง พระสูตร
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อานิสงส์พระอภิธรรม

SHOPPING CART

close