หลักสูตรและหนังสือประกอบ ชั้นเปรียญธรรม ประโยค ป.ธ.6

  1. สมันตปาสาทิกา ภาค 3 บาลี (ตติโย ภาโค) 200 บาท
  2. สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค) 210 บาท
  3. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน1 100 บาท
  4. สมันตปาสาทิกา มหาวรรค ตอน2 85 บาท
  5. สมันตปาสาทิกา จุลวรรค 100 บาท
  6. สมันตปาสาทิกา ปริวารวรรค 125 บาท

จำหน่ายชุดละ 820 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม)

SHOPPING CART

close