คู่มือคู่สวดพระอุปัชฌาย์


55฿

วิธีอุปสมบท
– วัตถุประสงค์ของการบวช
– ความหมายพระอุปัชฌาย์
– บรรพชาอุปสมบท
– วิธีอุปสมบท ๘ อย่าง
– สรุปวิธีอุปสมบทเป็น ๓
– เด็กอายุเท่าไร จึงสมควรให้บรรพชา
– อุปสมบทต้องพร้อมด้วยอะไรบ้าง
– บุพพกิจแห่งอุปสมบท
– การอุปสมบท ย่อมวิบัติด้วยเหตุ ๔ อย่าง
– บริขาร ๘
– เมื่อจบคำไหนจึงสำเร็จเป็นสามเณร
– เมื่อจบคำไหนจึงสำเร็จเป็นภิกษุ
– สงฆ์เป็นใหญ่ในอุปสมบทกรรม ไฉนจึงต้องมีอุปัชฌายะด้วย
– ห้ามไม่ให้บอกอนุศาสน์ก่อนหน้าอุปสมบท
– องค์สมบัติของพระกรรมวาจาจารย์ ๓ อย่าง
– การทำขวัญนาค
– การวันทาเสมา
– คำกล่าววันทาเสมา
– องค์สมบัติของพระอุปัชฌายะ ๕ อย่าง
– แบบสอนนาคที่ ๑
– แบบสอนนาคที่ ๒
– คำสอนนาคตอนสุดท้าย ก่อนสงฆ์ทำอุปสมบทกรรม
– คำสวดให้ถืออุปัชฌายะและบอกบาตรไตรจีวร
– คำสวดกรรมวาจาสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม
– คำสวดสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกขะ
– คำสวดเรียกนาคเข้ามา
– คำขออุปสมบท
– คำสวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม
– คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
– ตัวอย่างคำสวดอุปสมบทคู่
คำบอกอนุศาสน์
– แบบย่อ (มหานิกาย)
– แบบเก่า (มหานิกาย)
นิสัย
– คำขอนิสัย
– เหตุระงับนิสัย
อุปัชฌายวัตร
สัทธิวิหาริกวัตร
– เหตุประณาม
วิธีขอขมา
เรื่องจำเป็นที่พระอุปัชฌายะจะต้องดู
แบบตั้งชื่อทั่วไป
แบบตั้งฉายา
– คนเกิดวันอาทิตย์
– คนเกิดวันจันทร์
– คนเกิดวันอังคาร
– คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
– คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
– คนเกิดวันพฤหัสบดี
– คนเกิดวันศุกร์
– คนเกิดวันเสาร์
– ข้อควรสังวรระวังในการตั้งนามฉายา
อุโบสถ
– ว่าโดยวัน
– ว่าโดยบุคคลผู้ทำ
– ว่าโดยอาการอันพึงทำ
– บุพพกรณ์
– บุพพกิจ
– ฤดูมี ๓
– วิธีนับภิกษุตามปกติสังขยา
– สั่งสอนนางภิกษุณี
– วิธีทพบุคคลอุโบสถ
– วิธีทำคณะอุโบสถของภิกษุ ๒ รูป
– วิธีทำคณะอุโบสถของภิกษุ ๓ รูป
– สังฆอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๔
– วัชนียบุคคลควรเว้น
– บุพพกรณ์บุพพกิจในการทำอุโบสถกรรมและปวารณากรรม
– วิธีเปลี่ยนคำมคธในวันอุโบสถ
– อันตรายแห่งอุโบสถ ๑๐ อย่าง
– อุทเทสโดยย่อมี ๕
– วิธีสวดอุทเทสต่างๆ
ปวารณา
– ว่าโดยวัน
– ว่าโดยผู้ทำ
– ว่าโดยการที่ทำ
– ญัตติมี ๕
– คำอธิบายในบาลีมุตตกวินิจฉัย
กฐิน
– ผ้าที่ควรทำกฐิน
– ผ้ากฐินใครถวายจึงจะใช้ได้
– ผ้าต้องห้ามมิให้ใช้เป็นวัตถุแห่งกฐิน
– จำนวนสงฆ์ผู้ให้ผ้ากฐิน
– องค์คุณแห่งภิกษุผู้ควรรับผ้ากฐิน
– บุพพกรณ์แห่งการกรานกฐิน
– ธรรมเนียมที่ใช้ผ้าเย็บเสร็จแล้วเป็นผ้ากฐิน
– พิธีการกรานกฐิน
– มาติกา ๘
– ปลิโพธ
– อานิสงส์กฐิน
– คำอปโลกน์กฐินที่ ๑ (มหานิกาย)
– คำอปโลกน์กฐินที่ ๒ (มหานิกาย)
– คำอปโลกน์กฐิน (ธรรมยุต)
ระเบียบลาสิกขา
– สัปดาห์พิธีมงคล
– ไตรพิธมงคล
– อัษฎาพิธมงคล
– เครื่องสระศีรษะ
– เครื่องบูชายิ่ง
– ระเบียบสวดมนต์

SHOPPING CART

close