บทสวดพุทธคุณ ๑๐๐ ประการ

บทสวดพุทธคุณ ๑๐๐ ประการนี้ ปรากฎในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อุบาลีวาทสูตร เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับ ณ ป่ามะม่วงของเศรษฐี

Read More

บทสวดพุทธคณ ๕๖ ประการ

พุทธคุณ ๕๖ คาถา ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ใครเป็นผู้แต่ง และแต่งขึ้นเมื่อใด แต่มีการระบุวิธีใช้และอานุภาพของพุทธคุณแต่ละคาถาเอาไว้อย่างชัดเจนทุกคาถา เช่น คาถาที่ ๓ มีระบุไว้ว่า
“ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำร้อนใจ สารพัดเมตตา

Read More

บทสวดพุทธคุณ ๙

บทสวดพุทธคุณ ๙ นี้ มีความพิเศษกว่าพุทธคุณบทอื่น เนื่องจากเป็นพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงด้วยพระองค์เอง ซึ่งถือเป็นยอดธงคือที่สุดแห่งมนต์คาถาและบทสวดทั้งปวง

Read More

บทสวดพุทธคุณ ๓ ประการ

บทสวดพุทธคุณ ๓ นี้ เป็นบทสวดที่เบสิกที่ชาวพุทธทุกคนมีความคุ้นเคย ได้ยิน ได้ฟัง และได้สวดกันบ่อยที่สุด แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีชาวพุทธคนใดสวดบทนี้ไม่ได้ นั่นคือ บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า หรือบทนะโม ๓ จบ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า บทปุพพภาคนมการ

Read More

๖ บทสวดมนต์รักษาโรค

๖ บทสวดมนต์รักษาโรค เพื่อสร้างบุญกุศลดลให้หายป่วยบทสวดนี้ ผู้ป่วยสามารถสวดเองก็ได้ หรือหากไม่สามารถสวดเองได้ ผู้อื่นสามารถให้ฟังได้ หรือประสงค์จะสวดให้กับผู้ป่วยที่อยู่ไกลเพื่อสร้างบุญกุศลหนุนส่งให้ผู้ป่วยหายป่วยก็ได้

Read More

บทสวดมนต์ พุทธบารมี

บทสวดมนต์ประจำวันก่อนนอน ด้วยบทพุทธบารมี เป็นบทสวดว่าด้วยบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขย ๑ แสนมหากัป เพื่อเป็นฐานสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำแนกไว้ ๓๐ ประการ แบ่งเป็นขั้นบารมี ๑๐ ประการ

Read More

บทสวดมนต์ สอนเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร บทสวดเพื่อปลดเปลี้องตนออกจากความอาฆาตพยาบาท ความโกรธแค้นชิงชัง ที่ตนมีต่อผู้อื่น และที่ผู้อื่นมีต่อตน

Read More

มหาสติปัฏฐานสูตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง

Read More

สติปัฏฐานสูตร

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไป
อันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ

Read More

บทสวดมนต์พิจารณาสภาวธรรม

รวมบทสวดมนต์พิเศษ หลังทำวัตรเช้า-เย็น เป็นสวดพิจารณาสภาวธรรม ฉบับแปล เพื่อให้ผู้สวดได้เข้าใจในบทสวดและพิจารณาหลักธรรมตาม

Read More

SHOPPING CART

close