blank

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑ์แรก พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนทำให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวก รูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

Read More
blank

บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อคาถานี้ และบางท่านอาจเคยสวดมาแล้ว คาถานี้ได้ชื่อว่า คาถากันตาย เหตุที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่า

Read More
blank

บทสวดมนต์ คาถามหาเมตตาใหญ่

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์

Read More
blank

อานิสงส์ถวายผ้ากฐิน

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง เป็นไม้แบบที่ใช้ขึงผ้าสำหรับเย็บ
“ผ้ากฐิน” คือผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้ภิกษุที่จำพรรษาครบ ๓ เดือนในวัดเดียวกัน
ช่วยกันตัด เย็บ ย้อม ทำเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง

Read More
blank

บทสวดมนต์ พาหุงมหากาฯ

พุทธชัยมงคลคาถา หรือบทสวดพาหุงมหกา เป็นบทสวดที่ชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักและนิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์ที่นับถือในองค์หลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

Read More
blank

บทสวดมนต์ข้ามปี ฉบับย่อ

ท่านที่ประสงค์อยากจะสวดมนต์ข้ามปี แต่ไม่รู้จะสวดบทไหน ขอแนะนำบทสวด ๑๐ บทสวดมนต์ทีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แนะนำให้พุทธศาสนิกชนได้สวด

Read More

SHOPPING CART

close
blank
blank