15.- สินค้าใหม่ บทสวดพุทธคุณ
พุทธบารมี ๔ อสงไขย
ดูรายละเอียด
15.- สินค้าใหม่ โพชฌังคปริตร
พุทธฤทธิ์พิชิตโรค
ดูรายละเอียด
15.- สินค้าใหม่ พระคาถามหาจักรพรรดิ
๑๐๘ จบ
ดูรายละเอียด
15.- สินค้าใหม่ สวดมนต์ประจำวัน
พุทธบารมี
ดูรายละเอียด
15.- สินค้าใหม่ รอด รุ่ง รวย
ด้วยมนต์ ๙ จบ
ดูรายละเอียด

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

การสืบสานนโยบาย

“เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์”

         ปีพุทธศักราช ๒๔๕๕ คุณปู่ทวดทวดลิปโป แซ่เตียว อพยพจากเมืองซัวเถา ประเทศจีน มาอาศัยผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระพุทธศาสนาหล่อเลี้ยงชีพและสร้างรากฐานครอบครัว เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๕๙ ท่านวางนโยบายให้ทายาททำความเพียรเพื่อพระพุทธศาสนา ด้วยการเริ่มต้นเพาะเมลด็พันธ์รักษ์ธรรม  ซึ่งกาลต่อมาเป็นชื่อ “โรงพิมพ์เลียงเชียง” เพาะลงในสยามปฐพี สืบเนื่องกันมา นับจากคุณปู่ทวดทวดลิปโป, คุณปู่ทวดโซซิม, คุณปู่ตงเอียง (ถึงแก่กรรมก่อน คุณปู่ทวด), คุณพ่อสุขพัฒน์เกษม กับคุณอามณฑน์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง  มาจนถึงข้าพเจ้า รุ่นที่ ๕ ของโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง

          ข้าพเจ้าและคณะทำงานเลี่ยงเชียง เพียรพยายามพัฒนาสื่อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา ง่ายต่อการปฏิบัติ และยังดำรงความเพียรเพื่อพุทธศาสน์ คิดพัฒนาสร้างสรรค์สื่อธรรม รังสรรค์สังคมให้อุดมด้วยปัญญาบารมีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำประโยชน์และความสุขให้บังเกิดแก่ ชาวพุทธ ชาวไทย รวมไปถึงชาวโลกอย่างมั่นคง ยั่งยืน ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป ข้าพเจ้าและคณะจักต้องพัฒนาจิตตนเองให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่น จักต้องทำาหน้าทีี่ของความเป็นชาวพุทธ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะพลังบุญแห่งความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ บรรพบุรุษในตระกูล ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พุทธบริษัท และแผ่นดินไทย ไม่ทำาการค้าแบบพ่อค้า เต็มตัว ยึดหลักการค้าแบบพระอาจารย์หลวงปู่พุทธทาส คือทำการค้าแบบบุญกิจ ยึดบุญ เป็นกำไร ส่วนผลกำไรนั้น ขอเพียงมีเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวและพนักงาน วางรากฐานให้มั่นคง

          เลี่ยงเชียงทำงานเพื่อสั่งสมบุญบารมีมากกว่าสั่งสมทรัพย์ภายนอกที่เกินกว่าจะเป็น เหตุปัจจัยสนับสนุนการเผยแผ่และรักษาหลักธรรมคำสอน ทุกจิตน้อมถึงการสร้างสื่อธรรมที่จะก่อประโยชน์สุขแก่สังคม และน้อมถึงการกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ดังเช่น  คุณอามณฑ์จิตต์เกษม  จงพิพัฒน์ยิ่ง (คุณอาเฉิน) ประธานมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี ได้ทำเป็นแม่แบบให้ข้าพเจ้า และคณะ  เกิดแรงปรารถนาที่จะเจริญรอยตามและพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าที่ผ่านมา  ตามที่ท่าน เคยสอนไว้ว่า “ลูกหลานรุ่นใหม่ๆ ต้องให้ดีและเก่งกว่ารุ่นบรรพบุรุษ”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ข้าพเจ้าและคณะ ขอน้อมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบุญกิจของ โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงตลอดมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ แม้ทุกสรรพสิ่ง จะต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ แต่ข้าพเจ้าและคณะจักใช้หลักปธาน ๔ สืบสานนโยบายของ คุณปู่ทวดทวดลิปโป แซ่เตียว และคุณอามณฑน์จิตต์เกษม ต่อไปจนสุดความสามารถ

          ขอให้ทุกท่านมีพลังศรัทธา หมั่นสร้างสมภาวนามยปัญญาเพื่อนำพาตนให้เข้าถึง วิสุทธิ์ ความบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากกิเลส หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ เสวยวิมุตติสุข บรรลุถึงมรรค ผล นิพพานเทอญ

 

ด้วยความรักปรารถนาดี
ทายาทรหัสลิปโป ๑.๒.๒.๓ นายวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ผลิตหนังสือสื่อธรรมะมากว่า 100 ปี จากพุทธศักราช 2459 ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง จำหน่ายหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์แผ่นพับสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะพิมพ์แจก เป็นธรรมทาน หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด งานทำบุญบ้าน งานทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 7 วัน 50 วัน 100 วัน งานฌาปนกิจศพ ที่ระลึกงานอุปสมบท งานแต่งงาน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ทำบุญวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ทำบุญเทศกาลวันปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ก่อนนอน

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

Liang Chiang for Buddhism Publishing Co., Ltd.

ชื่อเว็บไซต์ปัจจุบัน จดทะเบียนในนามบริษัท

WWW.LCBP.CO.TH, พุทธะ.net

(โดเมนเก่าที่เคยใช้ WWW.LC2U.COM, WWW.LC2U.ORG, พุทธะ.com)

เลี่ยงเชียง : เลี่ยง แปลว่า สามัคคี เชียง แปลว่า เจริญรุ่งโรจน์ เลี่ยงเชียง แปลว่า เจริญรุ่งโรจน์ด้วยความสามัคคี

ไม่หยุดยั้งความเพียร

เลี่ยงเชียงเคียงคู่พระศาสนา

น้อมนำคำสอนพระสัมมา

เผยแผ่แก่ชาวประชาสืบไป

วิทยุคลื่นไทธรรม

FM 95.25 Mhz.

วิทยุพระพุทธศาสนา สาระ ธรรมะ ฟังสบาย

ดาวน์โหลด app คลื่นไทธรรมได้ที่


https://qrgo.page.link/LLZbK 

มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี

จัดกิจกรรมไตรสิกขามหาบุญ

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

จัดกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ไหว้ รับศีล ฟังธรรม เป็นประจำ
ณ ลานธรรมเลี่ยงเชียง
105/75 ประชาอุทิศ ซ.45 บางมด ทุ่งครุ กทม.

สอบถาม โทร. 02-872-6060, 02-872-6262

 

บรรยากาศ งานไตรสิกขามหาบุญ

สวดมนต์ทุกวันจันทร์ และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 9.30 น. ก่อนเข้าทำงาน

ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทำสมาธิ ทุกวันพระ ตลอดช่วงเข้าพรรษา

@LC2U

คุณหญิง

 062-192-8936

คลิกที่เบอร์เพื่อโทรออก

คุณปุ๊ก

 082-684-7223

คลิกที่เบอร์เพื่อโทรออก

คุณวรรณ

080-155-8899

คลิกที่เบอร์เพื่อโทรออก

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด
Liang Chiang for Buddhism Publishing Co., Ltd.

105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140

โชว์รูม ตึก 100 ปี ร้านหนังสือธรรมะ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง 

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ โทร. 02-427-7775, 02-872-7577

SHOPPING CART

close