อังคุลิมาลปริตร (ตำนานที่ 9)

ใจความสำคัญ : มีคำแปลว่า “ดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่อาตมาถือกำเนิดโดยชาติอริยะแล้ว (บวชในพุทธศาสนาของพระอริยเจ้า) ไม่เคยจงใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆ เลย ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ

Read More

บทสวด 7 ตำนาน 12 ตำนาน และความเป็นมา

บทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน มีที่มาอย่างไร มีบทใดบ้าง แต่ละบทมีประวัติย่อ และใจความสำคัญของบทสวด พร้อมอานุภาพป้องกันอะไรบ้าง ?

Read More

บทสัมพุทเธ

ใจความสำคัญ : เป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าจำนวน ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์ ที่ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก และขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น รวมถึงอานุภาพแห่งพระธรรม และพระสงฆ์ ช่วยขจัดอุปสรรค และอันตรายที่จะพึงมีให้พินาศไป

Read More

บทนมการสิทธิคาถา

ใจความสำคัญ : เป็นบทกล่าวนอบน้อมในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ขอเดชานุภาพแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ช่วยขจัดภัยอันตรายและประทานความสำเร็จในกิจทุกประการ

Read More

บทสวดวัฏฏกปริตร (ตำนานที่ 6)

เป็นบทสวดว่าด้วยคำสัตยาธิษฐานของลูกนกคุ่มโพธิสัตว์ เพื่อคุ้มครองตนให้พ้นอันตรายจากไฟป่าที่กำลังลุกลามมาถึงตัว ด้วยการอ้างถึงความจริง ๔ อย่างคือ ๑) คุณแห่งศีล

Read More

บทสวดขันธปริตร (ตำนานที่ 4)

สวดแผ่เมตตาให้กับพญางู ๔ ตระกูล ได้แก่ ตระกูลสีเขียว สีทอง สีดำ และสีรุ้ง รวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเท้า, สัตว์ ๒ เท้า, ๔ เท้า และสัตว์ที่มีเท้ามาก ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงมีเมตตาอย่าทำอันตรายเรา ผู้ซึ่งมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คุ้มครองอยู่

Read More

โมรปริตร คาถานกยูง (ตำนานที่ 5)

เป็นบทสวดแสดงความนอบน้อมต่อดวงอาทิตย์ พราหมณ์ผู้ไม่มีบาป พระพุทธเจ้า
พระโพธิญาณ ตลอดถึงพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งพระโพธิญาณ เพื่อขอให้รักษาคุ้มครองตนทั้งกลางวันกลางคืน

Read More

SHOPPING CART

close