, ,

มนต์พิธี ฉบับพระภิกขุปาฏิโมกข์


25฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า


สารบัญภายในเล่ม

พระภิกขุปาฏิโมกข์
นิทานัง นิฏฐิตัง
สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต
อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต
นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา
ปาจิตติยา นิฏฐิตา
ปาฏิเทสะนียา นิฏฐิตา
เสขิยา นิฏฐิตา
สัตตาธิกะระสะมะถา นิฏฐิตา
ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตัง
บุพพกรณ์และบุพพกิจ(แบบสององค์)
บุพพกรณ์และบุพพกิจ(แบบองค์เดียว)
วิธีเปลี่ยนบุพพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ
สีลุทเทสะปาฐะ
ตายะนะคาถา
วิธีแสดงอาบัติ
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่
กิจวัตร ๑๐ อย่างของพระภิกษุ
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
– คำพินทุผ้า
– คำอธิษฐาน
– คำเสียสละผ้า
– คำคืน
– คำวิกัป
– คำคืน
– คำอธิษฐานเข้าพรรษา
– คำปวารณาออกพรรษา

SHOPPING CART

close
blank
blank