,

โพชฌงค์ ๗ ธรรมะรักษาโรค


รหัส isbn 978-616-268-287-2
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 80  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

28฿

กรณีมีพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ

โทร. 062-192-8936 082-684-7223

blank

สั่งซื้อไม่มีรายชื่อ หยิบใส่ตะกร้า

สารบัญภายในเล่ม


เมื่อปีติเกิดขึ้นในใจความเจ็บไข้ก็บรรเทา
พระอรหันต์หายป่วยเพราะฟังโพชฌงค์ ๗
การฟังช่วยให้ตรึกธรรมได้ง่ายขึ้น
ความลึกแห่งธรรม ปุถุชนหยั่งรู้ได้ยาก
โพชฌงค์ฐานสู่วิชชาและวิมุตติ
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราของเรา
เมื่อเหตุปัจจัยไม่เที่ยง ผลจะเที่ยงได้อย่างไร
เวทนาเกิดจากเหตุปัจจัยคือผัสสะ
เพราะผัสสะไม่เที่ยงเวทนาจึงไม่เที่ยงไปด้วยกัน
วิมุตติ หลุดพ้นได้ ไม่จำกัดกาล
ปหาน การละกิเลส ๓ รูปแบบ
ความหมายแห่งโลกุตตรมรรค
อริยมรรค ๔ ที่ตัดกิเลสโดยเด็ดขาด
พระโสดาปัตติมรรคตัดกรรมที่นำไปสู่อบายภูมิ
เกิดชาติใหม่กิเลสที่ละได้ ไม่กลับคืนมา
สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
พระอรหัตตมรรค ขจัดกิเลสได้เกลี้ยงเกลา
โพชฌงค์ที่ ๑ สติสัมโพชฌงค์
วิธีเจริญสติสัมโพชฌงค์
– โพชฌงค์ที่ ๒ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
– โพชฌงค์ที่ ๓ วิริยสัมโฑชฌงค์
– โพชฌงค์ที่ ๔ ปีติสัมโพชฌงค์
– โพชฌงค์ที่ ๕ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
– โพชฌงค์ที่ ๖ สมาธิสัมโพชฌงค์
– โพชฌงค์ที่ ๗ อุเบกขาสัมโพชฌงค์
– วางเฉย คือไม่ยินดียินร้าย สุขแต่ไม่ยึดติด
– อุเบกขาคือธรรมสร้างสมดุลแก่ธรรมทั้งหลาย
ขบวนธรรมที่ทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์
เจริญโพชฌงค์ให้ก้าวไกลต้องอาศัยวิเวก
ผู้ที่มีวิเวกก็เหมือนไม้แห้งพร้อมสีให้เกิดไฟ
รู้ละ สละวาง จึงว่างสบาย
ยิ่งเอาชนะยิ่งพบความพ่ายแพ้
ยอมลงปลงได้ ใจเป็นอิสระ หลุดพ้น
โพชฌงค์ ๗ ธรรมะรักษาโรค
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมณ์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทโพชฌังคปริตร
๘. บทสัพพมงคลคาถา
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุสล
๑๒. บทอธิษฐานจิต

SHOPPING CART

close
blank
blank
blank