, ,

หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป


ISBN : 978-616-611-5
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

100฿

หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒. หลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๓.ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๔.ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕.พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี
วิชา ธรรมวิจารณ์
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิจารณ์
บทที่ ๒ ธรรมวิจารณ์ส่วนสังสารวัฏ
๑.ทุคติ (อบายภูมิ ๔)
๑. นรก (นิรยะ)
๒. เปรต (ปิตติวิสัย)
๓. อสุรกาย (อสุรกาโย)
๔. สัตว์เดรัจฉาน (ติรัจฉาโน)
๒.สุคติ
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ กรรม ๑๒
หมวดที่ ๑ กรรมให้ผลตามกาลเวลา
หมวดที่ ๒ กรรมให้ผลตามหน้าที่
หมวดที่ ๓ กรรมให้ผลน้ำหนัก
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ สมถกัมมัฏฐานและหัวใจสมถกัมมัฏฐาน
รูปแบบของการฝึกสมถกัมมัฏฐาน
๑.มาในพระไตรปิฎกบาลี ๒ อย่าง
๒.มาในคัมภีร์อรรถกถา มี ๗ หมวด
จริต
นิมิต ๓
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๕ พุทธคุณกถา
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๖ วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ภูมิหรืออารมณ์ของวิปัสสนา
ขั้นตอนของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วิภาคของวิปัสสนา
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๗ คิหิปฏิบัติ
๑. กรรมกิเลส ๔
๒. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
๓. สังคหวัตถุ ๔
ปัญหาท้ายบท
วิชา พุทธานุพุทธประวัติ
และศาสนพิธี
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ทรงประกาศพระศาสนา
๑. ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์
๒. โปรดปัญจวัคคีย์
๓. โปรดยสกุลบุตรและสหาย
๔. โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
๕. โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๒ พระอัครสาวก
  ๑. พระอัครสาวกออกบวช
๒. พระสารีบุตรนิพพาน
๓. พระมหาโมคคัลลานะนิพพาน
บทที่ ๓ โปรดศิษย์พราหมณ์พาวรี
บทที่ ๔ พระราธะและพระปุณณมันตานีบุตร
๑. พระราธะ
๒. พระปุณณมันตานีบุตร
ปัญหาท้ายบท๗๑บทที่ ๕ ศาสนพิธี
ความหมายของศาสนพิธี๗๒บทที่ ๖ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
๑. ความเป็นมาของการเจริญพระพุทธมนต์
๒. ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมนต์
๓. พระพุทธมนต์ที่นิยมสวด
๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรส
๕. พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุ
๖. พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญต่อนาม
๗. พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานวางศิลาฤกษ์
๘. อานิสงส์การเจริญพระพุทธมนต์
บทที่ ๗ พิธีสวดพระพุทธมนต์
๑. พิธีสวดพระอภิธรรม
๒. พิธีทำบุญหน้าศพ ครบรอบ ๗, ๕๐, ๑๐๐ วัน
๓. พิธีทำบุญงานฌาปนกิจ
๔. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
๕. พิธีทำบุญฉลองอัฐิ
๖. การไว้ทุกข์
 ปัญหาท้ายบท
วิชา อุโบสถศีล
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ อุโบสถศีล
๑.ความหมายของอุโบสถศีล
๒.ความเป็นมาของการรักษาอุโบสถ
๓.กำเนิดรูปแบบการรักษาอุโบสถในพระพุทธศาสนา
บทที่ ๒ ประเภทของอุโบสถในพระพุทธศาสนา
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ องค์ประกอบของการรักษาอุโบสถ
๑. ไตรสรณคมน์
๑.๑ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์สมัยพุทธกาล
๑.๒ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์สมัยปัจจุบัน
๑.๓ เหตุทำให้ขาดจากไตรสรณคมน์
๑.๔ เหตุทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง
๒. อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๒ อทินฺนาทานา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๓ อพฺรหฺมจริยา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี ๑
อุโบสถศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานาฯ
อุโบสถศีลข้อที่ ๖ วิกาลโภชนา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๗ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนฯลฯ
อุโบสถศีลข้อที่ ๘ อุจฺจาสยนมหาสยนาฯ
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ ระเบียบวิธีรักษาอุโบสถศีล
๑.วิธีสามทานอุโบสถศีล
๒.ข้อควรปฏิบัติขณะรักษาอุโบสถศีล
บทที่ ๕ อานิสงส์การรักษาอุโบสถศีล
๑.อานิสงส์ในมหาปรินิพพานสูตร
๒.เหตุที่ทำให้อุโบสถศีลมีอานิสงส์
มากหรือน้อย
ปัญหาท้ายบท
แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิจารณ์
วิชา พุทธานุพุทธประวัติ และศาสนพิธี
วิชา อุโบสถศีล
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง

SHOPPING CART

close