, , ,

หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับมัธยม


ISBN : 978-616-268-609-2
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 96 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

70฿

 

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒. หลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๔. ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕. พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี
วิชา ธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓
ปิฎก ๓
๒. พุทธจริยา ๓
๓. วัฏฏะ ๓
๔. สิกขา ๓
๕. สามัญญลักษณะ ๓
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๔
ด. อปัสเสนธรรม ๔
๒. อริยบุคคล ๔
๓. มรรค ๔
๔. ผล ๔.
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๕
อนุปุพพิกถา ๕
๒. มัจฉริยะ ๕
๓. มาร ๕
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ คิหิปฏิบัติ
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
๒. ส้มปรายิกัตถประโยชน์ ๔
๓. ทิศ ๖
ปัญหาท้ายบท
วิชา อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ประวัติพระมหากัสสปะ
บทที่ ๒ ประวัติพระมหากัจจายนะ
บทที่ ๓ ประวัติพระอานนท์
บทที่ ๔ ประวัติพระอุบาลี
บทที่ ๕ ประวัติพระสิ่วลี
บทที่ ๖ ประวัติพระราหุล
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๗ ประวัติพระอุบสวรรณาเถรี
บทที่ ๘ ประวัติพระปฎาจาราเถรี
บทที่ ๙ ประวัติพระกีสาโคตมีเถรื
บทที่ ๑๐ พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ปัญหาท้ายบท
วิชา อุโบสถศีล
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ อุโบสถศีล
ความหมายของอุโบสถศีล
๒. ความเป็นมาของการรักษาอุโบสถ
๓. กำเนิดรูปแบบการรักษาอุโบสถ
ในพระพุทธศาสนา
บทที่ ๒ ประเภทอุโบสถ
ในพระพุทธศาสนา
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ องค์ประกอบของการรักษาอุโบสถ
๑. ไตรสรณคมน์
๑.๑ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์สมัยพุทธกาล
๑.๒ วิธีเข้าถึงไตรสรณคมน์สมัยปัจจุบัน
๑.๓ เหตุทำให้ขาดจากไตรสรณคมน์
๑.๔ เหตุทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง
๒. อุโบสถศีล ๘ สิกขาบท
อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๓ อพุรหฺมจริยา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมซุขปมาทฏธานา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๖ วิกาลโภชนา เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสุสน..เวรมณี
อุโบสถศีลข้อที่ ๘ อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ ระเบียบวิธีรักษาอุโบสถศีล
๑. วิธีสามทานอุโบสถศีล
๒. ข้อควรปฏิบัติขณะรักษาอุโบสถศีล
บทที่ ๕ อานิสงส์การรักษาอุโบสถศีล
๑. อานิสงส์ในมหาปรินิพพานสูตร
๒. เหตุที่ทำให้อุโบสถศีสมีอานิสงส์มากหรือน้อย
ปัญหาท้ายบท
แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
วิชา อุโบสถศีล
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง

SHOPPING CART

close