, , ,

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถม


ISBN 978-616-268-592-7

โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 80 g.
จำนวน : 88 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

50฿

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้
๒. หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๔. ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕. พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี

วิชา ธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น
๑. ธรรมศึกษา
๒. ธรรมวิภาค
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒
๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒
๓. ธรรมอันทำให้งาม ๒
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓ และ ๔
๑. รตนะ ๓
๒. โอวาท ๓
๓. ทุจริต ๓
๔. สุจริต ๓
๕. อกุศลมูล ๓
๖. กุศลมูล ๓
๗. อริยสัจ ๔

วิชา พุทธประวัติ
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชนการปกครองและวรรณะ
ลัทธิความเชื่อ
บทที่ ๒ กำเนิดศากยวงศ์
บทที่ ๓ ประสูติ
เสด็จลงสู่พระครรภ์
ประสูติ
ลำดับเหตุการณ์หลังประสูติ
บทที่ ๔ ออกผนวชและตรัสรู้
ออกผนวช
ตรัสรู้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

วิชา เบญจศีล เบญจธรรม
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ วินัย
๑. ความหมายและความสำคัญของวินัย
๒. วินัยสัมพันธ์กับศีล
๓. ความหมายของศีล
๔. ศีลคือการรักษาความปกติของมนุษย์
๕. ความมุ่งหมายในการบัญญัติศีล
บทที่ ๒ เบญจศีล
สิกขาบทที่ ๑ ปาณาติปาณา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาศีล
๑. วิรัติ ๓
๒. อานิสงส์ของการรักษาศีล
บทที่ ๔ เบญจธรรม
เบญจธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา
เบญจธรรมข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ
เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
เบญจธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ
เบญจธรรมข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ
แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา พุทธประวัติ
วิชา เบญจศีล เบญจธรรม

 

SHOPPING CART

close