, , ,

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป


ISBN : 978-616-268-596-5

โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

90฿

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

ขอบข่ายการเรียน ๖
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒. หลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๔. ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕. พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจา
หลักการอ่านคาบาลี

วิชา ธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ควำมรู้เบื้องต้น
๑. ธรรมศึกษา
๒. ธรรมวิภาค
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ๒
๒. ธรรมเป็นโลกบาล ๒
๓. ธรรมอันทาให้งาม ๒
๔. บุคคลหาได้ยาก ๒
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓
๑. รตนะ ๓
๒. อกุศลมูล ๓
๓. กุศลมูล ๓
๔. บุญกิริยาวัตถุ ๓
๕. อธิปเตยยะ ๓
๖. สามัญญลักษณะ ๓
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๔-๕
๑. อคติ ๔
๒. ปธาน ๔
๓. อิทธิบาท ๔
๔. พรหมวิหาร ๔
๕. อริยสัจ ๔
๖. อนุปุพพิกถา ๕
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๕ คิหิปฏิบัติ
๑. มิตรปฏิรูป ๔
๒. มิตรแท้ ๔
๓. ทิศ ๖
๔. อบายมุข ๖
ปัญหาท้ายบท

วิชา พุทธประวัติและศาสนพิธี
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ กำรสังคำยนำพระไตรปิฎก
๑. การสังคายนา
๑) ปฐมสังคายนา
๒) สังคายนาครั้งสาคัญฯ
๒. พระไตรปิฎก
๑) กาเนิดพระไตรปิฎก
๒) พระไตรปิฎกในประเทศไทย
๓) สาระสาคัญของพระไตรปิฎก
๔) คัมภีร์สาคัญทางพระพุทธศาสนา
บทที่ ๒ กำรศึกษำพุทธประวัติ
๑. วรรณกรรมพุทธประวัติ
๒. วรรณกรรมพุทธประวัติในประเทศไทย
๓. ความหมายของปาฏิหาริย์
๔. โวหารการประพันธ์วรรณกรรมพุทธประวัติ
๕. สารัตถประโยชน์จากการศึกษาพุทธประวัติ
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ พระชำติกำเนิดของเจ้ำชำยสิทธัตถะโพธิสัตว์
๑. ทรงจุติลงสู่พระครรภ์
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับชมพูทวีป
๓. การสร้างกรุงกบิลพัสดุ์และกำเนิดศากยวงศ์
๔. ลำดับพระวงศ์
๕. ลำดับเหตุการณ์ก่อนประสูติ
๖. สหชาติสิ่งที่เกิดวันเดียวกับพระโพธิสัตว์
๗. ลำดับเหตุการณ์หลังประสูติ
๘. เหตุการณ์ช่วงปฐมวัยถึงอภิเษกสมรส
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้
๑. ลำดับเหตุการณ์เสด็จออกบรรพชา
๒. ลำดับเหตุการณ์การบำเพ็ญทุกรกิริยา
๓. ลำดับเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้
๔. ลำดับเหตุการณ์วันตรัสรู้
บทที่ ๕ เสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน
๑. การเสวยวิมุตติสุขในคัมภีร์ต่างๆ
๒. แผนผังเสวยวิมุตติสุข ณ สัตตมหาสถาน
๓. คติจำลองสัตตมหาสถาน
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๖ พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา
๑. วันเข้าพรรษา
๒. วันออกพรรษา
๓. วันเทโวโรหณะ
๔. วันธรรมสวนะ
๕. คำอาราธนาและคำกล่าวที่ควรรู้
ปัญหาท้ายบท

วิชา เบญจศีล เบญจธรรม
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ วินัย
๑. ความหมายและความสำคัญของวินัย
๒. วินัยสัมพันธ์กับศีล
๓. ความหมายของศีล
๔. ศีลคือการรักษาความปกติของมนุษย์
๕. ความมุ่งหมายในการบัญญัติศีล
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๒ เบญจศีล
๑. สิกขาบทที่ ๑
๒. สิกขาบทที่ ๒
๓. สิกขาบทที่ ๓
๔. สิกขาบทที่ ๔
๕. สิกขาบทที่ ๕
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาศีล
๑. วิรัติ
๒. อานิสงส์ของการรักษาศีล
ปัญหาท้ายบท
บทที่ ๔ เบญจธรรม
เบญจธรรมข้อที่ ๑ : เมตตากรุณา
เบญจธรรมข้อที่ ๒ : สัมมาอาชีวะ
เบญจธรรมข้อที่ ๓ : กามสังวร
เบญจธรรมข้อที่ ๔ : สัจจะ
เบญจธรรมข้อที่ ๕ : สติสัมปชัญญะ
อานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรม
ปัญหาท้ายบท

แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา พุทธประวัติและศาสนพิธี
วิชา เบญจศีล เบญจธรรม
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง

 

SHOPPING CART

close