, , ,

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยม


ISBN 978-616-268-594-1

โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ 80 g.
จำนวน : 112 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

60฿

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยม

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒. หลักเกณฑ์ในการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๔. ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕. พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี

วิชา ธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ควำมรู้เบื้องต้น
๑. ธรรมศึกษา
๒. ธรรมวิภาค
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒
๑. กรรมฐาน ๒
๒. กาม ๒
๓. บูชา ๒
๔. ปฏิสันถาร ๒
๕. สุข ๒
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓
๑. รตนะ ๓
๒. อกุศลวิตก ๓
๓. กุศลวิตก ๓
๔. อัคคิ ๓
๕. อธิปเตยยะ ๓
๖. ญาณ ๓
๗. ตัณหา ๓
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๔
๑. อริยสัจ ๔
๒. อิทธิบาท ๔
๓. อัปปมัญญา ๔

บทที่ ๕ คิหิปฏิบัติ
๑. มิตรปฏิรูป
๒. มิตรแท้

วิชา อนุพุทธประวัติ
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ควำมรู้เบื้องต้น
๑. ความหมายของอนุพุทธประวัติ
๒. ประโยชน์ของการเรียน
อนุพุทธประวัติ
บทที่ ๒ ประวัติพระพุทธเจ้ำ
๑. ประสูติ
๒. ออกบวชและตรัสรู้
๓. ประกาศศาสนา
๔. ปรินิพพาน ๕๑
บทที่ ๓ ประวัติพระอัญญำโกณฑัญญะ ๕๒
บทที่ ๔ ประวัติพระอุรุเวลกัสสปะ ๕๓
บทที่ ๕ ประวัติพระสำรีบุตร ๕๖
บทที่ ๖ ประวัติพระมหำโมคคัลลำนะ ๕๘
บทที่ ๗ ประวัติพระมหำปชำบดี
โคตมีเถรี ๖๐
บทที่ ๘ ประวัติพระเขมำเถรี ๖๑
บทที่ ๙ ศำสนพิธี ๖๔
๑. ความหมายและความสำคัญ
ของศาสนพิธี ๖๔
๒. ประโยชน์ของศาสนพิธี ๖๕
๓. ประเภทของศาสนพิธี ๖๕
๔. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ๖๖
๕. เครื่องสักการบูชา ๖๘
๖. การแสดงความเคารพ ๖๙
๗. วิธีปฏิบัติในการทำบุญเลี้ยงพระ ๗๐

วิชา เบญจศีล เบญจธรรม
ขอบข่ายการเรียน ๗๔
บทที่ ๑ วินัย ๗๕
๑. ความหมายและความสาคัญของวินัย
๒. วินัยสัมพันธ์กับศีล
๓. ความหมายของศีล
๔. ศีลคือการรักษาความปกติของมนุษย์
๕. ความมุ่งหมายในการบัญญัติศีล
บทที่ ๒ เบญจศีล
สิกขาบทที่ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณี
สิกขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี
สิกขาบทที่ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
บทที่ ๓ วิรัติและอำนิสงส์ของกำรรักษำศีล
๑. วิรัติ
๒. อานิสงส์ของการรักษาศีล
บทที่ ๔ เบญจธรรม
เบญจธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา
เบญจธรรมข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ
เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
เบญจธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ
เบญจธรรมข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ
อานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรม

แนวข้อสอบสนามหลวง
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา อนุพุทธประวัติ
วิชา เบญจศีล เบญจธรรม
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง

SHOPPING CART

close