, , ,

สวดมนต์พุทธฤทธิ์ ชีวิตมงคล

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัสสินค้า : 9786162680519
โดย. : มนิจ ชูชัยมงคล
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 100 กรัม
ราคาปก : 38 บาท

38฿

สินค้าหมดแล้ว

ปกรอง
คำนำ
———————————————
**สารบัญ**
มงคลสูตร สูตรแห่งการดำเนินชีวิต
สูตรความสำเร็จแห่งชีวิต ๓๘ ประการ
มูลเหตุการเกิดมงคล
คำกลอนมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ความหมายของคำว่า “มงคล”
ความหมายของ “มงคล” ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี
“มงคล” คือบันไดสู่ความสำเร็จของชีวิต
อานิสงส์มงคล ๓๘ ประการ
เรียนรู้มงคล ดลชีวิตให้ดีงาม
– มงคลข้อที่ ๑ การไม่คบคนพาล
– มงคลข้อที่ ๒ การคบบัณฑิต
– มงคลข้อที่ ๓ การบูชาคนที่ควรบูชา
– มงคลข้อที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร
– มงคลข้อที่ ๕ ความเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ในปางก่อน
– มงคลข้อที่ ๖ การตั้งตนไว้ชอบ
– มงคลข้อที่ ๗ การได้ฟังมามาก
– มงคลข้อที่ ๘ ความมีศิลปวิทยา
– มงคลข้อที่ ๙ ความมีระเบียบวินัยที่ดี
– มงคลข้อที่ ๑๐ วาจาการพูดดี
– มงคลข้อที่ ๑๑ การเลี้ยงดูมารดาบิดา
– มงคลข้อที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร
– มงคลข้อที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา (สามี)
– มงคลข้อที่ ๑๔ การงานที่ไม่คั่งค้าง
– มงคลข้อที่ ๑๕ การให้ทาน
– มงคลข้อที่ ๑๖ การประพฤติปฏิบัติธรรม
– มงคลข้อที่ ๑๗ การสงเคราะห์หมู่ญาติ
– มงคลข้อที่ ๑๘ การงานที่ไม่มีโทษ
– มงคลข้อที่ ๑๙ การงดเว้นจากความชั่ว
– มงคลข้อที่ ๒๐ การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา
– มงคลข้อที่ ๒๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
– มงคลข้อที่ ๒๒ ความเป็นผู้มีสัมมาคารวะ
– มงคลข้อที่ ๒๓ ความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
– มงคลข้อที่ ๒๔ ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่
– มงคลข้อที่ ๒๕ ความเป็นผู้กตัญญู
– มงคลข้อที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล
– มงคลข้อที่ ๒๗ ความอดทน
– มงคลข้อที่ ๒๘ ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
– มงคลข้อที่ ๒๙ การได้เห็นสมณะ
– มงคลข้อที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล
– มงคลข้อที่ ๓๑ การบำเพ็ญเพียร
– มงคลข้อที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย์
– มงคลข้อที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจ
– มงคลข้อที่ ๓๔ การทำพระนิพพานให้แจ้ง
– มงคลข้อที่ ๓๕ จิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม
– มงคลข้อที่ ๓๖ จิตที่ไม่เศร้าโศก
– มงคลข้อที่ ๓๗ จิตที่ปราศจากธุลี
– มงคลข้อที่ ๓๘ จิตอันเกษม
บทสวดมนต์มงคลชีวิต
๑.บทบูชาพระรัตนตรัย
๒.บทกราบพระรัตนตรัย
๓.บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๔.บทไตรสรณคมน์
๕.บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๖.บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๗.บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๘.บทมงคลสูตร
ฝึกสมาธิ เพิ่มพลังจิตให้ชีวิตเป็นมงคล
๙.วิธีนั่งสมาธิเพิ่มบารมิี
๑๐.บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๑.บทแผ่เมตตาให้่สรรพสัตว์
๑๒.บทอุทิศบุญกุศล
หญิงนอกใจสามี ไปเกิดเป็นเปรต

SHOPPING CART

close