, , , ,

สวดมนต์นักเรียน ระดับประถม มัธยม อุดม


รหัส isbn 978-616-268-588-0
ขนาดสินค้า 9.5 x  14.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 50  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

12฿

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

สวดมนต์
บทสวดมนต์ประจำวัน
บทสวดมนต์หมู่
บทสวดมนต์วันไหว้ครู
บทสวดมนต์หมู่ก่อนนอน
บทสวดมนต์คนเดียวก่อนนอน
บทสวดมนต์สำหรับเด็กอนุบาล
บทกราบพระ ๕ ครั้ง

ศาสนพิธีทั่วไป
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอาราธนาศีล ๕ (ขอศีล)
คำสมาทานศีล ๕ (รับศีล)
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนาพระปริตร
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วิธีกรวดน้ำอุทิศบุญ

เพลงดีสำหรับเด็ก
เพลงบูชาผู้มีพระคุณ
เพลงชาติไทย
เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงสดุดีจอมราชา
เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

หลักการอ่านภาษาบาลี 
คำสำหรับฝึกหัดอ่าน

SHOPPING CART

close