สวดทุกวัน สวดกันทุกบ้าน
ชีวิตสงบเย็น บ้านเมืองเป็นสุข

(บทสวดครบถ้วนถูกต้องตามที่คณะสงฆ์สวด ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างกำลังใจสู้ภัยโควิด-19)

บทสวดมนต์ที่ขจัดปัดเป่าภัยอันตรายในยุคข้าวยากหมากแพง โรคภัยไข้เจ็บในยุคพุทธกาล

พระอานนท์สวดและทำน้ำมนต์ประพรมเมืองเวสาลี

บทรัตนสูตร เป็น 1 ในบทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน พระสงฆ์นิยมสวดในงานเจริญพระพุทธมนต์ เป็นพระสูตรเพื่อทำน้ำมนต์ ที่เคยทำมาแล้วในสมัยพุทธกาล

ประวัติ : สมัยหนึ่ง เกิดภัยพิบัติและโรคระบาดขึ้นที่เมืองเวสาลี มีสัตว์และผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก กลิ่นซากศพเหม็นคลุ้งไปทั่วเมือง เจ้าลิจฉวีจึงได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวเมือง พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงอาณาเขตเมืองเวสาลี เพียงย่างพระบาทแตะแผ่นดิน ฝนที่ไม่เคยตกมาหลายปีก็กระหน่ำตกลงมาพัดพาเอาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงทะเล พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียนเอามนต์ คือ รตนสูตร สวดทำน้ำมนต์ประพรมไปทั่วเมืองขับไล่ภูตผีปีศาจร้ายให้หนีไป ขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หมดสิ้น คืนความปกติสุขสู่เมืองเวสาลีอีกครั้ง
ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๕-๖ ข้อที่ ๗

การสวดมนต์ เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยประคองใจผู้สวดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา เพราะเนื้อหาของบทสวดมนต์ส่วนใหญ่
ล้วนแล้วแต่เป็นการพรรณนาถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณความดีอยู่ในตัวจริง

หนังสือ “รตนปริตร พิชิตโรคภัย” เล่มนี้ ได้รวมบทสวดมนต์หลายบทมารวมไว้ เพื่อให้ท่านได้สวดสาธยายประคองใจในยามที่มีเหตุให้เป็นทุกข์กังวล ขอกุศลผลบุญในการสวดพระปริตตธรรมคุ้มครองทุกท่านให้มีความสวัสดี

สารบัญ

มีสติจากการสวดมนต์ จะช่วยให้รอดพ้นจากสรรพภยันตราย
สวดมนต์กันทำไม ?
แก่นแท้ของการสวดมนต์อยู่ที่ไหน ?
ช่วยกันหนา พาพ้นโรคภัย

บทสวดมนต์

– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
– บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
– บทนโมการัฏฐกคาถา
– บทมังคลสุตตัง
– บทรตนปริตตัง (รตนสุตตัง)
– ตำนานรตนปริตร พิชิตโรคภัย
– บทกรณียเมตตสุตตัง
– บทขันธปริตตคาถา
– บทวัฏฏกปริตตัง
– บทอนุสสรณปาฐะ
– บทอาฏานาฏิยปริตตัง
– บทโพชฌังคปริตตัง
– บทสักกัต๎วา
– บทนัตถิ เม
– บทยังกิญจิ
– บทสุขาภิยาจนคาถา
– บทเทวตาอุยโยชนคาถา
– บทปัจฉิมคาถา

#ทำสมาธิ
#แผ่เมตตา
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทอธิษฐานจิต

คำแปลบทสวดมนต์ในเล่มนี้
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทชุมนุมเทวดา
– บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
– บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
– บทนโมการัฏฐกคาถา
– บทมังคลสุตตัง
– บทรตนปริตตัง (รตนสุตตัง)
– ตำนานรตนปริตร พิชิตโรคภัย
– บทกรณียเมตตสุตตัง
– บทขันธปริตตคาถา
– บทวัฏฏกปริตตัง
– บทอนุสสรณปาฐะ
– บทอาฏานาฏิยปริตตัง
– บทโพชฌังคปริตตัง
– บทสักกัต๎วา
– บทนัตถิ เม
– บทยังกิญจิ
– บทสุขาภิยาจนคาถา
– บทเทวตาอุยโยชนคาถา
– บทปัจฉิมคาถา

 

 

SHOPPING CART

close