, , ,

มนต์พิธีแปล (เล่มเล็ก)


รหัส isbn 978-616-268-245-2
ขนาดสินค้า 10.5 x  14.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 48.8 แกรม
น้ำหนัก 150  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 352  หน้า

 

30฿

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย
ทำวัตรเช้า (สิงโตหิน หน้า 9 อจิจจา หน้า 17)
ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (คาถากันผี หน้า 21)
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ (อจิรัง หน้า 25)
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
วันทาตอนเช้า
วันทาขอขมาพระ (ชื่อมหานรก 8 ขุม หน้า 31)
สัพพปัตติทานคาถา
ปัฏฐนฐปนคาถา
ปัตติทานคาถา (ผู้ชี้ชวนวิงวอน หน้า 39)
ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
ทวัตติงสาการปาฐะ
อภิณหปัจจเวกขณะ 5
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
ปัพพโตปมคาถา
อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา
ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา
ธัมมคารวาทิคาถา
โอวาทปาติโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ บทพิจารณาสังขาร
ทำวัตรเย็น (หัวใจพุทธคุณ หน้า 60, หัวใจพาหุง หน้า 71)
วันทาตอนเย็น
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา)
ชุมนุมเทวดา
นการสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นโมการัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รัตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
ธชัคคสูตร (ย่อ)
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภัยปริตร (อย่าหลง หน้า 127)
นัตถิเม (บอดเสียบ้าง)
เทวตาอุยโยชนคาถา
มงคลจักรวาฬใหญ่ (คำสมาทานกัมมัฏฐาน หน้า 126)
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
ชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา) (คาถาชนะมาร 168)
อนุโมทนา (อทาสิ เม เต็มบท)
คาถาป้องกันภัยสิบทิศ (แผ่เมตตาให้ตนเอง หน้า 188)
คำไหว้พระจุฬามณี
คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
คำน้อมถวายพวงมาลาขอขมา
คำปลงสังขาร
บารมี 30 ทัศ
บทสวดขอพรพระแม่กวนอิม (นโมอนัมนิกาย หน้า 202)
อาราธนาธรรมคำกลอน
พระคาถาชินบัญชร
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช (คาถาขอลาภ หน้า 210)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
อานิสงส์เมตตา, คาถาเชิญผีออก
มนต์ประจำวันเกิด
สีประจำวัน
ภิกขุอปริหานิยธัมมสุตตัง
พลสุตตัง
ยามอุบากอง
ตำรา 12 ราศี (แผ่เมตตาทั่วไป คำอธิษฐาน หน้า 244)
ศีลแปดคำกลอน
เต่าตกสวรรค์
ดาบส อดเหาะ
พระอริยสงฆ์ผู้เลิศ (เปลี่ยนแปลงได้ หน้า 253)
วิธีรับศีล
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
คำถวายทาน (แก่แม่ชี)
คำถวายผ้าป่า (แก่แม่ชี)
คำชัดผ้าป่า (ใช้ได้ทั้งพระสงฆ์และแม่ชี)
คำถวายเทียนพรรษา (ทั้งแก่พระสงฆ์และแม่ชี)
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำปวารณาปัจจัย 4 ต่อภิกษุและแม่ชี
จุลไชยมงคล (ผู้ชี้ขุมทรัพย์ หน้า 268)
ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถ (คำแปลอาราธนาพระปริตร หน้า 278)
ทสธัมมาสุตตปาโฐ
สีลุทเทสปาโฐ
ตายนคาถา (คำอธิษฐาน หน้า 284)
อริยมรรคมีองค์แปด (กิจวัตร หน้า 293)
วิธีบวชชี
วิธีบวชเณร บวชพระ
กรวดน้ำภาษาไทยโบราณ
อธิษฐานภาษาไทยโบราณ
บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก
อภิธัมมทุกมาติกา
คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
ระลึกถึงคุณมารดาบิดา
ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทกลอนธรรมภาษิต
พิสูจน์อักษรโดย คณะวัดทางสาย

SHOPPING CART

close