, ,

พุทธมนต์คำกลอน

Availability:

สินค้าหมดแล้ว


รหัส isbn 978-616-7047-95-9
ผู้เขียน พระภาสกร ภูริวัฒฑโน
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 70  แกรม
ขนาดสินค้า 14.5 x  14  เซ็นติเมตร
สีหมึกพิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 264  หน้า

58฿

สินค้าหมดแล้ว

พุทธมนต์คำกลอน

พระภาสกร ภูริวัฒฑโน

 

สารบัญ

บทสวดสรรเสริญพระรัดนตรัย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
๑) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
๒) บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ
๓) บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทพุทธชัยมงคล
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
คำอาราธนา ศีล
คำสมาทานศีล
บทกราบพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ

ทำวัตรเช้า แปล-คำกลอน
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิฤติ
รตนัตตยัปปณามคาถาและสังเวดปริกิตตนปาฐะ
ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ
ธาตุปัจจเวกขณปาฐะคำกลอน
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
พิจารณาปัจจัย ๔ คำกลอน
ปัตติทานะคาถา
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ

ทำวัตรเย็น แปล-คำกลอน
สังฆาภิคีติ
นมัสการพระอรูหันต์ ๘ ทิศ
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
พิจารณาปัจจัย ๔ คำกลอน
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
พรหมวิหารผรณปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
พุทโธมังคะละ
กรวดน้ำแบบพื้นเมือง
วันทาหลวง
วันทาน้อย

เจ็ดตำนาน-สิบสองตำนาน บาลี-คำกลอน

ชุมนุมเทวดา
ชุมนุมเทวดาคำกลอน
นะมะการะสิทธิคาถา
นมการสิทธิคาถาดำกลอน
สัมพุทเธ
สัมพุทเธคำกลอน
นะโมการะอัฏฐะกะ
นโมการอัฏฐกะคำกลอน
มังคะละสุตตัง
มงคลสูตรคำกลอน
ระตะนะปะริตตัง
รตนปริตรคำกลอน
กะระณียะเมตตะปะริตตัง
กรณียเมตตปริตรคำกลอน
ขันธะปะริตตัง
ขันธปริตรคำกลอน
ฉัททันตะปะริตตัง
ฉัททันตปริตรคำกลอน
โมระปะริตตัง
โมรปริตรคำกลอน (ภาคเช้า)
โมรปริตรคำกลอน (ภาคค่ำ)
วัฏฏะกะปะริตตัง
วัฏฎกปริตรคำกลอน
ธะชัคคะปะริตตัง
ธชัคคปริตรคำกลอน
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อาฎานาฏิยปริตรคำกลอน
อังคุลิมาละปะริตตัง
อังคุลิมาลปริตรคำกลอน
โพชฌังคะปะริตตัง
โพชฌังคปริตรคำกลอน
อะภะยะปะริตตัง
อภยปริตรคำกลอน
เทวะตาอุยโยชะนะดาถา
เทวตาอุยโยชนคาถาคำกลอน
ชะยะปะริตตัง
ชยปริตรคำกลอน
มังคะละโสตถิคาถา
มงคลโสตถิคาถาคำกลอน
ปะริตตานุภาวะคาถา
ปริตตานุภาวคาถาคำกลอน
ชะยะมังคะละคาถา
ชัยมงคลคาถาคำกลอน
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชรคำกลอน
บทสวดมนต์พิเศษ

ศาสนพิธี
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
มาฆบูชาคำกลอน
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
วิสาขบูชาคำกลอน
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
อาสาฬหบูชาคำกลอน
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธรรมจักรคำกลอน
ประกาศให้อโหสิกรรม
บทสวดคาถาโพธิบาท

SHOPPING CART

close