บูชาศาลศักดิ์สิทธิ์


89฿

สารบัญภายในเล่ม


ความเป็นมาของพระภูมิ
– ประวัติพระภูมิเจ้าที่
– พระภูมิตามคติทางพระพุทธศาสนา
– พระภูมิตามคติทางศาสนาพราหมณ์
– พระภูมิอีกตำนานหนึ่ง
– พระภูมิจากเค้าพระไตรปิฎก
– เทวดากอหญ้ากับรุกขเทวดา
การตั้งศาลและการบูชา
การตั้งศาลพระภูมิ
– สิ่งของที่ต้องใช้ในการตั้งศาลพระภูมิ
– เครื่องประดับศาลพระภูมิ
– พื้นดิน
– การเตรียมหลุม
– คาถาสำหรับเสกไม้มงคล
– ยันต์จัตตุโร
– ขั้นตอนการอัญเชิญพระภูมิ
– คาถาเสกเครื่องเจิม
– คาถาลาเครื่องสังเวย
– ถอนพระภูมิเก่า
– โองการธรณีสารน้อย
– คาถาถอนเสมา
– เครื่องสักการะและสังเวย
– การสักการบูชาให้เกิดโชคลาภ ในแต่ละเดือน
– โองการธรณีสาร
– คำถวายเครื่องสังเวย
– คำลาเครื่องสังเวย
– คาถาบูชาและสังเวยพระภูมิ
– การเดินไปตั้งเครื่องสังเวย
– การขานชื่อเมื่อถวายเครื่องสังเวย
– การขอขมาพระภูมิเจ้าที่
– คำกล่าวขอขมา
– คำกรวดน้ำถวายพระภูมิ
– คาถาบูชาพระภูมิเจ้าที่
– บทโองการต่างๆ
– โองการบูชาเทพยดาอัฏฐทิศ (๘ ทิศ)
– โองการบูชาฤกษ์
– คำประกาศบวงสรวงเทวดา
– ยันต์ตรีนิสิงเห
– คาถาเสกยันต์ตรีนิสิงเห
– คาถาเขียนนามพระภูมิ
– โองการอัญเชิญพระภูมิขึ้นสู่ศาล
– โองการบวงสรวงบูชาพระภูมิ
– คาถาปัดอุบาทว์
– คาถาถวายเครื่องสังเวย
– โองการขอพรพระภูมิ
– โองการธรณีสารใหญ่
การตั้งศาลพระพรหม
– สถานที่ตั้งศาลพระพรหม
– หลักการตั้งศาลพระพรหม
– สิ่งของที่ต้องใช้ในการตั้งศาลพระพรหม
– ขั้นตอนการตั้งศาลพระพรหม
– เครื่องสังเวยพระพรหม
การตั้งศาลเจ้าที่
– สิ่งของที่ต้องใช้ในการตั้งศาลเจ้าที่ (ศาลตา-ยาย)
– เครื่องสังเวยศาลเจ้าที่
– มนต์คาถาบูชาพระภูมิ พระพรหม เทพเทวา
– บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อสวรรค์ ๖ ชั้น)
– บทคาถาอุณหิสวิชัย
– บทกรณียเมตตสูตร
ธรรมะท้ายเล่ม
กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (พุทธทาสภิกขุ)
– การถึงพระรัตนตรัย
– เราจะพึ่งตนเองได้โดยวิธีใด ?
– กรรมในชั้นของศีลธรรม
– กรรมในชั้นโลกุตระ
– เจตนาเกิดมาจากตัณหา
– ประเภทของกรรมตามเวลา หน้าที่ และน้ำหนัก
– ขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วต้องให้ผลแน่นอน
– กรรมตามพุทธภาษิต (กรรมในชั้นศีลธรรม)
– ประโยชน์ไม่ได้เกิดจากดวงดาว
– ชาติกำเนิดไม่อาจบอกดีหรือชั่ว
– ความหลงผิดในเรื่องกรรม
– กรรม มีผลตามมาเสมอ
– ผลกรรม ใครก็หลบซ่อนไม่ได้
– กรรมที่อยู่เหนือกรรม (กรรมในชั้นโลกุตรธรรม)
– สรุปเรื่องกรรม

SHOPPING CART

close