, ,

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล) ต้นฉบับเดิม


โดย. : ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 18 บาท

18฿

 มนต์คาถาที่เป็นประดุจกุญแจเปิดสู่ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญา
ของบุรพาจารย์ มรดกธรรม และกุศโลบายอันแยบยล
ในการสานต่อพุทธธรรมคำสอน
ที่อนุชนรุ่นหลังควรศึกษาด้วยความเข้าใจและชื่นชม
 

พร้อมคำอธิบายและบทวิเคราะห์ ที่จะทำให้เข้าใจถึงเนื้อความที่เป็นแก่นแท้ แห่งคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกอย่างลึกซึ้ง

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
ธรรมทานสร้างบารมี
คำนำ
———————————————
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ขุมทรัพย์ทางปัญญา มรดกธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา
ชื่อและความหมายของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
หลักธรรมในพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ภูมิปัญญาที่คนรุ่นหลังควรภูมิใจ
อานิสงส์พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
วิธีสวดภาวนาพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทไตรสรณคมน์
๕. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๖. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๗. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๘. บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑ พุทธคุณ ๙
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๒ พุทธคุณ ๙
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๓ ขันธ์ ๕ สร้างบารมี
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๔ ความรู้แจ้งในธาตุ ๖
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๕ ความรู้แจ้งในจักรวาลและสวรรค์ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๖ ความรู้แจ้งในภูมิ ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๗ ความรู้แจ้งในรูปฌาน ๕ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๘ ความร้แจ้งในอรูปฌาน ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๙ ความรู้แจ้งในอริยมรรค ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๐ ความรู้แจ้งในอริยผล ๔ ของพระพุทธเจ้า
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๑ หัวใจยอดพระกัณฑ์
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๒ สวดคาถาอย่าทิ้งความดี – อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๓ ธรรมะให้ผลยิ่งใหญ่
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๔ อานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัย
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๕ พระคาถามหาทิพยมนต์
– อธิบายประกอบยอดพระกัณฑ์ฯ ข้อที่ ๑๖ ที่สุดแห่งการเรียนรู้ คือ ไตรลักษณ์
๙. ทำสมาธิเพื่อผ่อนคลาย
๑๐. บทกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

SHOPPING CART

close