, , ,

ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับประถม


ISBN : 978-616-268-626-9
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี ทั้งเล่ม
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 136 หน้า
ขนาด : 18.5×26 cm.

60฿


หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายการเรียน
๑. ความหมายเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๒.หลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม
๓. ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
แก้กระทู้ธรรม
๔. ผังการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
๕. พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ
หลักการอ่านคำบาลี
วิชา ธรรมวิภาค
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ธรรมหมวด ๕
๑. อนันตริยกรรม ๕
๒. เวสารัชชกรณธรรม ๕
๓. ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
๔. พละ ๕
๕. ขันธ์ ๕
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๖
๑. คารวะ ๖
๒. สาราณียธรรม ๖
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๗
๑. อริยทรัพย์ ๗
๒. สัปปุริสธรรม ๗
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๘
๑. โลกธรรม ๘
๒. มรรคมีองค์ ๘
วิชา พุทธประวัติ
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ
ในแคว้นมคธ
๑. โปรดพระมหากัสสปะ
๒. แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
๓. ทรงอนุญาตเสนาสนะ
๔. ทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบท
๕. แสดงธรรมโปรดสิงคาลมาณพ
๖. ทรงปฏิรูปการทำเทวตาพลี
บทที่ ๒ เสด็จแคว้นสักกะ
บทที่ ๓ เสด็จแคว้นโกศล
บทที่ ๔ ปัจฉิมโพธิกาล
๑. เส้นทางดำเนินสู่การปรินิพพาน
๒. เสด็จดับขันธปรินิพพาน
บทที่ ๕ ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
๑. เคลื่อนพระพุทธสรีระ
๒. ถวายพระเพลิง
๓. เกิดสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุ
๔. เหตุผลการเสด็จปรินิพพาน
ที่เมืองกุสินารา
๕. ประเภทสัมพุทธเจดีย์
๖. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
วิชา กรรมบถ
ขอบข่ายการเรียน
บทที่ ๑ กรรมบถ
๑. ข้อควรรู้เบื้องต้น
๒. ความหมายของกรรมบถ
๓. ศีล ๕ กับกรรมบถ ๑๐
๔. ประเภทของกรรมบถ
๕. ผลของกรรมบถ
๖. ไตรทวาร
๗. จัดกรรมบถลงในไตรทวาร
บทที่ ๒ อกุศลกรรมบถ : กายกรรม ๓
๑. ปาณาติบาต
๒. อทินนาทาน
๓. กาเมสุมิจฉาจาร
กายกรรมเป็นไปใน ๒ ทวาร
บทที่ ๓ อกุศลกรรมบถ : วจีกรรม ๔
๑. มุสาวาท
๒. ปิสุณาวาจา
๓. ผรุสวาจา
๔. สัมผัปปลาปะ
วจีกรรมเป็นไปใน ๒ ทวาร
บทที่ ๔ อกุศลกรรมบถ : มโนกรรม ๓
๑. อภิชฌา
๒. พยาบาท
๓. มิจฉาทิฏฐิ
มโนกรรมเป็นไปใน ๓ ทวาร
บทที่ ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
๒. อทินนาทานา เวรมณี
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
๔. มุสาวาทา เวรมณี
๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี
๘. อนภิชฌา
๙. อพยาบาท
๑๐. สัมมาทิฏฐิ
แนวข้อสอบสนามหลวง 
วิชา ธรรมวิภาค
วิชา พุทธประวัติ
วิชา กรรมบถ
เฉลยปัญหาท้ายบท
เฉลยแนวข้อสอบสนามหลวง

SHOPPING CART

close