, ,

ชุด เทศนาวาไรตี้


550฿

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด เทศนาวาไรตี้ 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง กฐินทานกถา
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง กตัญญูกตเวทิตากถา
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง เทวทูตกถา
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง ปัพพัชชานิสังสกถา
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง ปิตุคุณกถา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง มาตุคุณกถา
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง สาธุกถา
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง สารทกถา
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง อนามตกถา
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง อนิมิตตกถา

SHOPPING CART

close