, ,

ชุด กฏแห่งกรรม


600฿

คัมภีร์เทศน์ กัณฑ์เทศน์

ชุด กฏแห่งกรรม 10 กัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๑ เรื่อง กฎแห่งกรรม
กัณฑ์ที่ ๒ เรื่อง กฎแห่งกรรมกับการเวียนว่ายตายเกิด
กัณฑ์ที่ ๓ เรื่อง การให้ผลของกรรม
กัณฑ์ที่ ๔ เรื่อง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กัณฑ์ที่ ๕ เรื่อง กรรมทันตา
กัณฑ์ที่ ๖ เรื่อง จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวของกรรม
กัณฑ์ที่ ๗ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางจิตเมื่อใกล้ตาย
กัณฑ์ที่ ๘ เรื่อง กรรม
กัณฑ์ที่ ๙ เรื่อง กรรมจำแนกสัตว์
กัณฑ์ที่ ๑๐ เรื่อง การทำบุญละลายบาป

SHOPPING CART

close