, , ,

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ปกเหลือง


รหัสสินค้า : 9744936851
โดย. : คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 96 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26ซม.
น้ำหนัก : 0 กรัม
ราคาปก : 25 บาท

25฿

หนังสือสวดมนต์ สามัญประจำบ้าน ทำนองแปลของสำนักสวนโมกขพลาราม ไชยา พร้อมคาถาต่างๆ อีกมากมาย
——————————————-
ปกรอง
แนะพิจารณาบทสวดมนต์
———————————————
สารบัญ
ภาค ๑ คำทำวัตรเช้า และเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า
ปุพพภาคนมการ
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ
๖. บทสวดมนต์แปล ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
คำทำวัตรเย็น
๑. พุทธานุสสติ
๒. พุทธาภิคีติ
๓. ธัมมานุสสติ
๔. ธัมมาภิคีติ
๕. สังฆานุสสติ
๖. สังฆาภิคีติ
๗. บทสวดมนต์แปล อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษบางบท
๑. ปุพพภาคนมการ
๒. สรณคมนปาฐะ
๓. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
๔. ทวัตติงสาการปาฐะ
๕. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๖. อริยธนคาถา
๗. ติลักขณาทิคาถา
๘. ภารสุตตคาถา
๙. ภัทเทกรัตตคาถา
๑๐. ธัมมคารวาทิคาถา
๑๑. โอวาทปาติโมกขคาถา
๑๒. ปฐมพุทธภาสิตคาถา
๑๓. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๔. บทพิจารณาสังขาร
ภาคผนวก
๑. สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
๒. ปัฏฐนฐปนคาถา
๓. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
๔. คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
๕. อริยมรรคมีองค์แปด
๖. ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
๗. ปราภวสุตตปาฐะ
๘. บทแผ่เมตตา
๙. บทธาตุปัจจเวกขณวิธี
ปัตติทานะคาถา
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
วันทามิ พุทธัง
วันทาเล็ก
วันทาพระ
รับอรุณ
คาถาหว่านทราย
คาถาโพธิบาท
คาถามงคลจักรว่ฬแปดทิศ
พิธีรักษาอุโบสถศีล
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ
คำลากลับบ้าน
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
อานิสงส์ของการสวดมนต์

SHOPPING CART

close