, , ,

คู่มือนวโกวาท ฉบับชาวบ้าน


โดย. : พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปรุ๊ฟ
จำนวน : 190 หน้า
ขนาด : 9.5x14cm.

30฿

หนังสือเรียน นักธรรมชั้นตรี นักธรรม ชั้นตรี นักธรรมตรี นักธรรม ตรี น.ธ.ตรี น.ธ. ตรี

สารบัญภายในเล่ม


ธรรมวิภาค

ทุกะ  คือ  หมวด  2

ธรรมมีอุปการะมาก  2
ธรรมเป็นโลกบาล  2
ธรรมอันทำให้งาม  2
บุคคลหาได้ยาก  2

ติกะ  คือ  หมวด  3

รตนะ  3
คุณของรตนะ  3
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  3
โอวาทของพระพุทธเจ้า  3
ทุจริต  3
สุจริต  3
อกุศลมูล  3
กุศลมูล  3
สัปปุริสบัญญัติ  3
อปัณณกปฏิปทา  3
บุญกิริยาวัตถุ  3
สามัญลักษณะ  3

จตุกกะ  คือ  หมวด  4

วุฒิ  4
จักร  4
อคติ  4
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่  4
ปธาน  4
อธิษฐานธรรม  4
อิทธิบาท  4
ควรทำความไม่ประมาทใน  4  สถาน
ปาริสุทธิศีล  4
อารักขกัมมัฏฐาน  4
พรหมวิหาร  4
สติปัฏฐาน  4
ธาตุกัมมัฏฐาน  4
อริยสัจ  4

ปัญจกะ  คือ  หมวด  5

อนันตริยกรรม  5
อภิณหปัจจเวกขณ์  5
เวสารัชชกรณธรรม  5
องค์แห่งภิกษุใหม่  5
องค์แห่งธรรมกถึก  5
ธัมมัสสวนานิสงส์  5
พละ  5
นิวรณ์  5
ขันธ์  5

ฉักกะ  คือ  หมวด  6

คารวะ  6
สาราณิยธรรม  6
อายตนะภายใน  6
อายตนะภายนอก  6
วิญญาณ  6
ผัสสะ  6
เวทนา  6
ธาตุ  6

สัตตกะ  คือ  หมวด  7

อปริหานิยธรรม  7
อริยทรัพย์  7
สัปปุริสธรรม  7
สัปปุริสธรรมอีก  7
โพชฌงค์  7

อัฏฐกะ  คือ  หมวด  8

โลกธรรม  8
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย  8
มรรคมีองค์  8

นวกะ  คือ  หมวด  9

มละ  9

ทสกะ  คือ  หมวด  10

อกุศลกรรมบถ  10
กุศลกรรมบถ  10
บุญกิริยาวัตถุ  10
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ  10
นาถกรณธรรม  10
กถาวัตถุ  10
อนุสสติ  10

ปกิณณกะ  คือ  หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส  16
โพธิปักขิยธรรม  37

คิหิปฏิบัติ

จตุกกะ  คือ  หมวด  4

กรรมกิเลส  4
อบายมุข  4
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  4
สัมปรายิกัตถประโยชน์  4

มิตรปฏิรูป  4

คนปอกลอก  มีลักษณะ  4
คนดีแต่พูด  มีลักษณะ  4
คนหัวประจบ  มีลักษณะ  4
คนชักชวนในทางฉิบหาย  มีลักษณะ  4

มิตรแท้  4

มิตรมีอุปการะ  มีลักษณะ  4
มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์  มีลักษณะ  4
มิตรแนะประโยชน์  มีลักษณะ  4
มิตรมีความรักใคร่  มีลักษณะ  4

สังคหวัตถุ  4
สุขของคฤหัสถ์  4
ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่หมายได้ยาก  4
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย  4
ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้ เพราะเหตุ  4  ประการ
ธรรมของฆราวาส  4

ปัญจกะ  คือ  หมวด  5

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์  5
ศีล  5
กัลยาณธรรม  5
มิจฉาวณิชชา  5
สมบัติของอุบาสก  5

ฉักกะ  คือ  หมวด  6
ทิศ  6

บุตรพึงบำรุงมารดาบิดาด้วยสถาน  5
มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน  5

ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์ด้วยสถาน  5
อาจารย์พึงอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน  5

สามีพึงบำรุงภรรยาด้วยสถาน  5
ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน  5

กุลบุตรพึงบำรุงมิตรด้วยสถาน  5
มิตรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน  5

นายพึงบำรุงบ่าวด้วยสถาน  5
บ่าวอนุเคราะห์นายด้วยสถาน  5

กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยสถาน  5
สมณพราหมณ์อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน  5

อบายมุข  6

ดื่มน้ำเมา  มีโทษ  6
เที่ยวกลางคืน  มีโทษ  6
เที่ยวดูการเล่น  มีโทษตามวัตถุที่ไปดู  6
เล่นการพนัน  มีโทษ  6
คบคนชั่วเป็นมิตร  มีโทษตามบุคคลที่คบ  6
เกียจคร้านทำการงาน  มีลักษณะ  6

วินัยบัญญัติ

พระวินัยมีทางฟั่นเฝือ  2  ทาง
มูลเหตุแห่งพระบัญญัติ
วิธีทรงบัญญัติ
อานิสงส์แห่งพระวินัยมี  2  อย่าง
อนุศาสน์  8
สิกขาของภิกษุ  3
อาบัติ
อาบัติมีชื่อ  7  อย่าง
อาบัติมีโทษ  3  สถาน
อาการที่ต้องอาบัติ  6
สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์
ปาราชิก  4
สังฆาทิเสส  13
อนิยต  2

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  30

จีวรวรรคที่  1
โกสิยวรรคที่  2
ปัตตวรรคที่  3

ปาจิตตีย์  92

มุสาวาทวรรคที่  1
ภูตคามวรรคที่  2
โอวาทวรรคที่  3
โภชนวรรคที่  4
อเจลกวรรคที่  5
สุราปานวรรคที่  6
สัปปาณวรรคที่  7
สหธรรมิกวรรคที่  8
รตนวรรคที่  9

ปาฏิเทสนียะ  4
เสขิยวัตร  75

สารูปที่  1
โภชนปฏิสังยุตที่  2
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตที  3
ปกิณณกะที่  4

อธิกรณ์  4
อธิกรณสมถะ   7

SHOPPING CART

close