รวมบทแผ่เมตตา อุทิศบุญ อโหสิกรรม

รวมครบบทสวดมนต์แผ่เมตตา
บทอุทิศบุญกุศล
บทขออโหสิกรรม
บทขอขมากรรม
บทสวดขอขมาเจ้าที่เทวดาอารักษ์

หลังสวดมนต์ต่างๆ เสร็จ เช่นทำวัตรเช้าเย็นเสร็จ หรือสวดบท 7 ตำนาน 12 ตำนานแล้ว ควรสวดแผ่เมตตา หรือสวดขอขมากรรม สวดอโหสิกรรม เพื่ออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและเกิดความสวัสดีแก่ตัวเราเอง

รวมบทแผ่เมตตาแก่ตนเอง แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ รวมบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ทั้งบาลีและคำแปล คำอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร คำอธิษฐานขอขมากรรมต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอขมาเจ้าที่ พระภูมิเจ้าที่ เทวดาอารักษ์

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ,
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ;

นิททุกโข โหมิ,
ปราศจากความทุกข์ ;

อะเวโร โหมิ,
ปราศจากเวร ;

อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ,
ปราศจากอุปสรรคอันตราย และความเบียดเบียนทั้งปวง ;

อะนีโฆ โหมิ,
ปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ;

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ.
มีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน
ให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา,
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ;

อะเวรา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย ;

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ;

อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ;

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.

บทอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข ;

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข ;

อิทัง เม คะรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ คะรูปัชฌา ยาจะริยา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครู อุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครู อุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข ;

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย
ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข ;

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย
ขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข ;

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข ;

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย
ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

คำอธิษฐานขออโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใด ในชาตินี้และชาติใดๆ ก็ตาม
ขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย
และกรรมอันใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมด
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้
ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ
และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถาน
ดำรงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่าได้ตกไปสู่ทุคติอบายภูมิ
จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลเทอญ.

คำขออโหสิกรรม+ถอนสาบาน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

กรรมใดๆ ที่ข้าพจ้าได้เคยล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มารดา บิดา ครูอาจาย์ ผู้มีพระคุณ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียน ในทุกภพชาติจนถึงชาติปัจจุบัน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ในกรรมทั้งปวงนั้น ขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มารดา บิดา ครูอาจาย์ ผู้มีพระคุณ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ทุกๆ ท่าน ได้ไปรดรับรู้และยกโทษอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

และกรรมใดๆ ที่ไครๆ ได้กระทำล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้า ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งที่เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ในภพชาตินี้ หรือภพชาติใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า ขออโหสิกรรม แก่ทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนาม ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ไม่มีเวรมีกรรมติดค้างกันอีกต่อไป

ข้าพเจ้า ขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ จากพันธสัญญาทั้งปวง หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะในชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาดีแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลบุญที่เกิดจากการให้อโหสิกรรมในวันนี้ จงผลให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว บิดา มารดา ครูอาจารย์ วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน มิตรสหาย ตลอดถึงบริวารและคนที่รักทั้งหมดทั้งสิ้น จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดี อย่ามีทุกข์ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอสิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ. นิพพานะปัจจะโย โหตุ.

คำอธิษฐานขอเบิกบุญ

ด้วยอำนาจบารมี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้า (ออกชื่อ…หากเปลี่ยนชื่อ ให้บอกทั้งชื่อเก่าและใหม่) บุญใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการให้ทาน รักษาศีล ร่วมอนุโมทนาบุญ เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา ให้อภัยทาน และอันเกิดจากการทำความดีต่างๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม หากบุญนั้นยังไม่ถึงตัวข้าพเจ้า ขอบุญนั้นจงถึงตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้ด้วยเถิด สาธุๆๆๆๆ (หลับตา สงบนิ่ง นึกภาพแสงบุญมหาศาลกำลังไหลรวมเข้าสู่กายของตนด้วยจิตเบิกบาน)

ด้วยอำนาจบารมีแหงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอเบิกบุญ ขอให้บุญของข้าพเจ้า จงแปรสภาพเป็นพลังเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้ามีความเจริญด้วยศีล สติ สมาธิ ปัญญา ตั่งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดี ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย มีความสุขกายสุขใจ เจริญด้วยโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน ปราศจากศัตรูหมู่มาร เจ้ากรรมนายเวร จงพบเจอแต่กัลยาณมิตร อย่าได้พานพบกับคำว่า ไม่มี ไม่ได้ ไม่สมหวัง ไม่สำเร็จ ในสิ่งที่ปรารถนา ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาส มีปัจจัย มีทรัพย์ ที่จะทำบุญ สร้างกุศล ปฏิบัติธรรมในทุกๆ เมื่อ ทุกๆ วัน ไม่รู้หมด เป็นผู้รักษาพระศาสนาได้ เป็นผู้ให้ธรรมทานกับเพื่อนมนุษย์ได้ และเข้าถึงพระนิพพาน ในปัจจุบันชาตินี้ โดยเร็ววัน ด้วยเทอญ.

พิธีขอขมากรรมบิดามารดา

๑) ธูปเทียนแพ ๑ ชุด
๒) มาลัย ๑ พวง
๓) น้ำสำหรับล้างเท้า+ผ้าสำหรับเช็ดเท้า
๔) เงินใส่ซอง

ก่อนเริ่มการขอขมา ให้จุดธูปกลางแจ้ง ๕ ดอกแทนเทพในทิศทั้ง ๔ และทิศเบื้องบน หรือ ๑๖ ดอก แทนเทพชั้นครู ตั้งจิตกล่าวอธิษฐานว่า

“ข้าพเจ้า ขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ วันนี้ ข้าพเจ้า…………………………. มีความตั้งใจจะทำพิธี กราบขอขมาอโหสิกรรม ต่อบิดามารดา ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรดลบันดาลให้การขอขมากรรมในครั้งนี้ จงบรรลุผลสำเร็จ ตามที่ปรารถนาด้วยเถิด. 

ข้าพเจ้า ขออัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลาย ที่สถิต ณ สถานที่แห่งนี้ และที่สถิต ณ ทิพยสถานวิมานเลิศทั้งหลาย พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระยายมราช พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย วันนี้ เวลานี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำพิธี ขอขมาอโหสิกรรมแก่บิดามารดา. ขอท่านได้เป็นสักขีพยาน ในกรรมครั้งนี้ด้วยเถิด”

ลำดับจากนั้น ให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ ล้างเท้าของท่าน เช็ดด้วยผ้าสะอาด จากนั้นถือเทียนแพพร้อมมาลัย คุกเข่าต่อหน้าท่าน กล่าวขอขมา ดังนี้….

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง กรรมอันใด ที่ลูกได้เคยกระทำล่วงเกินต่อบิดามารดา ด้วยการกระทำทางกาย มี….(ระบุกรรมทางกายที่นึกได้ เช่น เคยแสดงกิริยาไม่พอใจ กระทืบเท้า ขว้างปาสิ่งของ เคยประชดประชัน ทุบตี ผลักไส) ก็ดี

ด้วยการกระทำทางวาจา มี…(ระบุกรรมทางวาจาที่ตนเคยทำไม่ดีกับพ่อแม่ที่นึกได้ เช่น เคยพูดจาดูหมิ่น ตัดพ้อต่อว่า ดุด่าว่าร้าย โกหกหลอกลวง นินทา โต้เถียงคำไม่ตกฟาก กล่าวใช้ให้ทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้) ก็ดี

ด้วยการกระทำทางใจ ทางความคิด มี… (ระบุกรรมที่เคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่ที่นึกได้ เช่น เคยคิดดูหมิ่น เคยนึกรำคาญ เคยนึกตำหนิติเตียน เคยนึกโกรธ นึกเกลียดชัง เคยคิดในแง่ไม่ดี คิดด่าว่า คิดโกหกหลอกลวง) ก็ดี

อันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่ เจ็บซ้ำน้ำใจ เสียใจ ทุกข์ใจ ร้องไห้เสียน้ำตา ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ทั้งที่รู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี ทั้งที่เจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี ทั้งในอดีตก็ดี ในปัจจุบันก็ดี

บัดนี้ เวลานี้ ลูกสำนึกผิดแล้ว จึงกราบขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ขอให้บิดามารดา ได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ซึ่งโทษล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้น แก่ลูกคนนี้ด้วยเถิด”

เสร็จแล้ว ยกธูปเทียนแพ มาลัย พร้อมซองเงินมอบให้พ่อมกับแม่ ก้มกราบเท้าท่าน ๓ ครั้ง จากนั้นพ่อกับแม่กล่าวอโหสิกรรมให้กับลูก และอำนวยอวยพรให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นอันเสร็จพิธี

บทสวดขอขมาพระภูมิเจ้าที่ เทวดาอารักษ์

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ
นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา
พระภูมะเทวา ขะมามิหัง

กราบลาพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปัโนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ

หนังสือหมวดแผ่เมตตา มหาเมตตาใหญ่

SHOPPING CART

close