blank

บทสัมพุทเธ

บทสัมพุทเธ

ใจความสำคัญ : เป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้าจำนวน ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์ ที่ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก และขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น รวมถึงอานุภาพแห่งพระธรรม และพระสงฆ์ ช่วยขจัดอุปสรรค และอันตรายที่จะพึงมีให้พินาศไป
อานุภาพ : ขจัดอุปสรรคและอันตรายที่จะพึงเกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป
ประวัติ : เป็นบทสวดในฝ่ายมหายาน ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต.


สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต.


สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต.

ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๓
ประยุกต์ใช้ : พระพุทธเจ้าแม้จะมีมากมายหลายล้านพระองค์ แต่ทุกพระองค์มีคุณสมบัติที่เสมอภาคกันอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับพวกเรา ๒) พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ในสิ่งเดียวกัน นั่นคือ อริยสัจ ๔ ๓) พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงนำธรรมที่ทรงตรัสรู้ มาเปิดเผยให้มนุษย์และเทวดาได้รู้แจ้งตามโดยไม่ปิดบังอำพราง เราในฐานะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนาในยุคที่ยังมีพระไตรปิฎกที่บรรจุคำสอนไว้อย่างสมบูรณ์ ก็เหลือแต่การศึกษาและลงมือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อตามรอยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เท่านั้น

SHOPPING CART

close
blank
blank