blank

บทสวดมนต์ มงคลสูตร (ตำนานที่ 1)

มงคล ๓๘ ประการ สิ่งที่ทำแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ มี ๓๘ ประการ คือ

๑. การไม่คบคนพาล
๒. การคบบัญฑิต
๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร
๕. เคยทำบุญมาก่อน
๖. การตั้งตนชอบ
๗. ความเป็นพหูสูต
๘. การรอบรู้ในศิลปะ
๙. มีวินัยที่ดี
๑๐. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
๑๑. การบำรุงบิดามารดา
๑๒. การสงเคราะห์บุตร
๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา
๑๔. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
๑๕. การให้ทาน
๑๖. การประพฤติธรรม
๑๗. การสงเคราะห์ญาติ
๑๘. ทำงานที่ไม่มีโทษ
๑๙. ละเว้นจากบาป
๒๐. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
๒๑. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
๒๒. มีความเคารพ
๒๓. มีความถ่อมตน
๒๔. มีความสันโดษ
๒๕. มีความกตัญญู
๒๖. การฟังธรรมตามกาล
๒๗. มีความอดทน
๒๘. เป็นผู้ว่าง่าย
๒๙. การได้เห็นสมณะ
๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล
๓๑. การบำเพ็ญตบะ
๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์
๓๓. การเห็นอริยสัจ
๓๔. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
๓๕. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๓๖. มีจิตไม่เศร้าโศก
๓๗. มีจิตปราศจากกิเลส
๓๘. มีจิตเกษม


blank

แบบสำรวจ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

เรามีมงคลข้อใดบ้าง คลิกทำแบบสำรวจตรงนี้เลย


บทสวดมนต์ มงคลสูตร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

ผลานิสงส์แห่งมนต์คาถา

       มนต์คาถาบทนี้ ผู้ใดสวดเป็นประจำจะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ ประสบแต่ความสุขความเจริญ  คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ท่านให้สวดมนต์บทนี้ก่อนนอนทุกคืน หลังสวดจบทำสมาธิ ๕ นาที แล้วแผ่เมตตา อุทิศบุญสรรพสัตว์  จะมีอานุภาพให้บุตรที่เกิดมาครบ ๓๒ ประการ เป็นอภิชาตบุตร มีปัญญาเป็นเลิศ ว่านอนสอนง่าย ถึงพร้อมด้วยมงคลทั้ง ๓๘ ประการ

หัวใจคาถามงคลสูตร

 เอตาทิสานิ  กัตฺวานะ         สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ         ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย  หรือสำหรับผู้ที่นึกอยากสวดในเวลาสั้น จะสวดเฉพาะวรรคที่เป็นหัวใจของคาถามงคลสูตรนี้ก็ได้โดยก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วแล้วกล่าวคาถานี้ ขณะสวดให้นึกภาพว่ามีแสงสว่างไหลเข้าสู่ร่างกาย หรือสู่ครรภ์ของตน แล้วเกิดแสงสว่างนวลผ่องรอบกาย มีอานิสงส์ทำให้ชีวิตมีมงคล ไม่อัปจน ตกต่ำ

อานุภาพ : ให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา แนะนำว่าบทมงคลสูตรให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สวดเป็นประจำ จะส่งผลทำให้บุตรที่อยู่ในครรภ์ เป็นเด็กที่มีสติปัญญาดี ว่านอนสอนง่าย ฉลาด มีสมาธิเป็นเลิศ รู้จักกตัญญูกตเวที เป็นอภิชาตบุตร

ประวัติ : ก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก มีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์และเทวดาว่า อะไรเป็นมงคลในโลก กลายเป็นข้อถกเถียงที่หาบทสรุปไม่ได้นานถึง ๑๒ ปี ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นและทรงตรัสรู้ ท้าวสักกะได้มอบหมายให้เทวดาตนหนึ่งเข้าทูลถามปัญหาว่า อะไรเป็นมงคล พระพุทธองค์ทรงแสดงสิ่งที่เป็นมงคลว่ามีทั้งหมด ๓๘ ประการ

ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๓-๔ ข้อที่ ๖

ประยุกต์ใช้ : คำว่า มงคล แปลว่า สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า มงคล นั้นสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ มงคลสร้าง กับ มงคลเสก, มงคลสร้าง หมายถึง มงคลที่สร้างให้มีขึ้นในตัวด้วยการทำความดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๓๘ ประการ มงคลชนิดนี้ถ้าสร้างให้มีขึ้นในตนเอง ไม่ต้องครบทั้ง ๓๘ สร้างเพียงมงคลเดียวก็ทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญได้ ยิ่งทำให้เกิดมีในตนมากก็ยิ่งมีคุณูปการมากเท่านั้น ส่วน มงคลเสก หมายถึง วัตถุมงคลที่เสกขึ้นด้วยพลังจิตหรือมนต์คาถาต่างๆ เป็นต้น เพื่อใช้บันดาลผลตามที่ต้องการ ในมงคลทั้ง ๒ ประการนี้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ มงคลสร้าง ว่าเป็นมงคลที่ประเสริฐกว่ามงคลทั้งหลายทั้งปวง


blank

รวบรวมเรียบเรียงโดย
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์
น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. (ภาษาไทย)
บรรณาธิการแห่งสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


SHOPPING CART

close
blank
blank