คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน และแผ่เมตตา

คำอธิษฐานกรวดน้ำลงดิน 

เมื่อชีวิตพบอุปสรรคปัญหาใหญ่หลวง หลังจากถวายทานหรือสวดมนต์ให้กล่าวคำอธิษฐานนี้พร้อมกับกรวดน้ำลงดิน เพื่ออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร กล่าวพร้อมกรวดน้ำลงดิน

บุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวง ที่ตัวข้าพเจ้า…..(เอ่ยชื่อ–สกุล)….ได้กระทำมาแล้วในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่ คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ขอให้ทุกท่าน จงมีส่วนได้ในผลบุญนี้ทุกประการ

ข้าพเจ้า ขอน้อมส่งบุญนี้ ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ ณ กาลบัดนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ …….(มีทุกข์เพราะเรื่องใดก็ให้เอ่ยทุกข์เรื่องนั้น)…… ไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภพชาติใด รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกิน ในปัจจุบันชาตินี้ ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอา บุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยทั่วกันทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้ จงกลายเป็นทิพยสมบัติ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

  เมื่อทุกท่านได้รับบุญกุศลนี้แล้ว ขอจงมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า โปรดอโหสิกรรม หยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวร อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไป ขออธิษฐานใจให้ท่าน ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ ขอให้ท่านปรานีช่วยเปิดทาง ให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา ที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ขณะนี้ ให้หมดไป ให้สิ้นไป ให้สูญไป นับแต่นาทีที่ข้าพเจ้ากรวดน้ำ ฝากแม่พระธรณีไปให้นี้ เทอญ ฯ

คำแผ่ส่วนบุญขออโหสิกรรม

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้ว ในอดีตก็ดี ในวันนี้ก็ดี ข้าพเจ้า ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงได้อนุโมทนารับเอา ส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เมื่ออนุโมทนารับแล้ว

ขอได้โปรดอโหสิกรรม ในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินแล้วนั้น แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้า ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้มีพระคุณทุกระดับ คนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย ท่านที่มีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านที่มีสุข ขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยกันทุกคนทุกท่าน

ข้าพเจ้า ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทวดาทั้งหลาย ที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดี นอกจากนี้ก็ดี ทั่วสามพิภพ จงมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิเจ้าที่ เทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดถึงเทพ พรหม ยม ยักษ์ ภูตผีปีศาจทั้งหลาย ขอให้ทุกท่าน จงเป็นผู้มีส่วนได้ในบุญกุศลของข้าพเจ้า และจงเป็นผู้มีสุขทุกเมื่อ

ขอผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ครอบครัว ตลอดถึงบุคคลผู้เป็นที่รัก ญาติสนิทมิตรสหาย จงอยู่ดีกินดี มีสุข จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป และเข้าถึงพระนิพพานในเร็ววันด้วยเทอญ.

คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลจากการ……………………………….ในครั้งนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ และได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ สาธุ ฯ

คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สำรวมจิตไว้ที่หน้าผาก เมื่อสงบดีแล้วจึงกล่าวคำแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา, สัตว์ทั้งหลาย, ที่เป็นเพื่อนทุกข์,  เกิด แก่ เจ็บ ตาย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ;

อะเวรา โหนตุ, จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด,  อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย ;

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ, จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ;

อะนีฆา โหนตุ, จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด, อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย ;

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ. จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

คำกรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า จงเป็นสุขๆ เถิด ฯ


จากหนังสือ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม

SHOPPING CART

close